ตรวจสอบรายชื่อแจ้งความเสี่ยง 555
ไว้ดูย้อนหลังปีงบ 2563
  01 ตุลาคม 2566 - 31 ตุลาคม 2566    01 พฤศจิกายน 2566 - 30 พฤศจิกายน 2566    01 ธันวาคม 2566 - 31 ธันวาคม 2566    01 มกราคม 2567 - 31 มกราคม 2567    01 กุมภาพันธ์ 2567 - 29 กุมภาพันธ์ 2567    01 มีนาคม 2567 - 31 มีนาคม 2567    01 เมษายน 2567 - 30 เมษายน 2567    01 พฤษภาคม 2567 - 31 พฤษภาคม 2567    01 มิถุนายน 2567 - 30 มิถุนายน 2567    01 กรกฏาคม 2567 - 31 กรกฎาคม 2567    01 สิงหาคม 2567 - 31 สิงหาคม 2567    01 กันยายน 2567 - 30 กันยายน 2567 


จำนวนครั้งคีย์ความเสี่ยงประจำเดือน

 
ความเสี่ยงด้านคลินิก
    1 คุณ พรนิภา ฮาดฟอง
1 ครั้ง
    2 คุณ วงศ์จันทร์ นุตเวช
1 ครั้ง
    3 คุณ วราภรณ์ ปิ่นสิงห์โต
1 ครั้ง
    4 คุณ อัจฉรารัตน์ มีหอม
1 ครั้ง
ความเสี่ยงด้านทั่วไป
    1 คุณ ชุติมน ดวงสุภา
1 ครั้ง
    2 คุณ ฐานิการ สุวรรณ
1 ครั้ง
    3 คุณ วราภรณ์ ปิ่นสิงห์โต
1 ครั้ง
    4 คุณ สุภาวิดา ดีเก
4 ครั้ง
    5 คุณ เอกพันธ์ จันทร์อุ่น
1 ครั้ง

 
จำนวนเรื่องที่ไม่ได้รับการแก้ไขด้านคลินิก
1. กลุ่มการพยาบาล 15 เรื่อง
2.กลุ่มงานเทคนิคบริการ 5 เรื่อง
3. เวขปฏิบัติครอบครัว 5 เรื่อง
4. ฝ่ายทันตกรรม 1 เรื่อง
5. งานบริหารทั่วไป 103 เรื่อง
6. เภสัชกรรมชุมชน 5 เรื่อง
7.งานประกันสุขภาพ 0 เรื่อง
8. องค์กรแพทย์ 145 เรื่อง
9. กรรมการความเสี่ยง 1 เรื่อง
11. งานผู้ป่วยนอก 1 เรื่อง
12. งานผู้ป่วยใน 10 เรื่อง
13. งานห้องฉุกเฉิน 63 เรื่อง
14. ห้องคลอด 1 เรื่อง
15. ห้องผ่าตัด 0 เรื่อง
16. ห้องให้คำปรึกษา 10 เรื่อง
17. หน่วยจ่ายกลาง 22 เรื่อง
17. งานเวชระเบียน 38 เรื่อง
18. งานเทคโนฯและคอมพิวเตอร์ 0 เรื่อง
19. งานกายภาพบำบัด 0 เรื่อง
20. งานแพทย์แผนไทย 5 เรื่อง
21. งานรังสีวิทยา 5 เรื่อง
22. งานโภชนาการ 0 เรื่อง
23. ? เรื่อง
24. ? เรื่อง
จำนวนเรื่องที่ไม่ได้รับการแก้ไขด้านทั่วไป
1. กลุ่มการพยาบาล 25 เรื่อง
2.กลุ่มงานเทคนิคบริการ 1 เรื่อง
3. เวขปฏิบัติครอบครัว 2 เรื่อง
4. ฝ่ายทันตกรรม 2 เรื่อง
5. งานบริหารทั่วไป 1624 เรื่อง
6. เภสัชกรรมชุมชน 0 เรื่อง
7.งานประกันสุขภาพ 1 เรื่อง
8. องค์กรแพทย์ 100 เรื่อง
9. กรรมการความเสี่ยง 8 เรื่อง
10. งานผู้ป่วยนอก 0 เรื่อง
11. งานผู้ป่วยใน 3 เรื่อง
12. งานห้องฉุกเฉิน 46 เรื่อง
13. งานห้องคลอด 0 เรื่อง เรื่อง
14. งานห้องผ่าตัด 0 เรื่อง
15. ห้องให้คำปรึกษา 1 เรื่อง
16. หน่วยจ่ายกลาง 50 เรื่อง
17. งานเวชระเบียน 3 เรื่อง
18. งานเทคโนฯและคอมพิวเตอร์ 7 เรื่อง
19. งานกายภาพบำบัด 0 เรื่อง
20. งานแพทย์แผนไทย 1 เรื่อง
21. งานรังสีวิทยา 1 เรื่อง
22. งานโภชนาการ 1 เรื่อง
23. ? เรื่อง
24. ? เรื่อง
ความเสี่ยงด้านคลินิกที่ไม่ได้รับการแก้ไข ระดับ ตั้งแต่ F - I
วันที่แจ้ง :2013-04-08 เวลา : น.
วันที่เกิดเหตุ : 2013-04-04
ระดับความรุนแรง f
หน่วยงานรับผิดชอบ
วันที่แจ้ง :2013-04-08 เวลา : น.
วันที่เกิดเหตุ : 2013-04-04
ระดับความรุนแรง f
หน่วยงานรับผิดชอบ
วันที่แจ้ง :2016-08-29 เวลา : น.
วันที่เกิดเหตุ : 2016-08-29
ระดับความรุนแรง f
หน่วยงานรับผิดชอบ บริหารงานทั่วไป
วันที่แจ้ง :2017-07-20 เวลา : น.
วันที่เกิดเหตุ : 2017-07-19
ระดับความรุนแรง f
หน่วยงานรับผิดชอบ
วันที่แจ้ง :2017-08-04 เวลา : น.
วันที่เกิดเหตุ : 2017-08-03
ระดับความรุนแรง f
หน่วยงานรับผิดชอบ องค์กรแพทย์
วันที่แจ้ง :2017-11-14 เวลา : น.
วันที่เกิดเหตุ : 2017-11-14
ระดับความรุนแรง f
หน่วยงานรับผิดชอบ องค์กรแพทย์
วันที่แจ้ง :2017-11-14 เวลา : น.
วันที่เกิดเหตุ : 2017-11-14
ระดับความรุนแรง f
หน่วยงานรับผิดชอบ องค์กรแพทย์
วันที่แจ้ง :2018-06-23 เวลา : น.
วันที่เกิดเหตุ : 2018-06-14
ระดับความรุนแรง f
หน่วยงานรับผิดชอบ องค์กรแพทย์
วันที่แจ้ง :2018-08-07 เวลา : น.
วันที่เกิดเหตุ : 2018-08-07
ระดับความรุนแรง f
หน่วยงานรับผิดชอบ
วันที่แจ้ง :2018-08-20 เวลา : น.
วันที่เกิดเหตุ : 2018-08-14
ระดับความรุนแรง h
หน่วยงานรับผิดชอบ องค์กรแพทย์
วันที่แจ้ง :2018-11-09 เวลา : น.
วันที่เกิดเหตุ : 2018-11-09
ระดับความรุนแรง i
หน่วยงานรับผิดชอบ องค์กรแพทย์
วันที่แจ้ง :2019-07-13 เวลา : น.
วันที่เกิดเหตุ : 2019-07-10
ระดับความรุนแรง h
หน่วยงานรับผิดชอบ องค์กรแพทย์
วันที่แจ้ง :2019-08-14 เวลา : น.
วันที่เกิดเหตุ : 2019-08-14
ระดับความรุนแรง f
หน่วยงานรับผิดชอบ องค์กรแพทย์
วันที่แจ้ง :2020-02-19 เวลา : น.
วันที่เกิดเหตุ : 2020-01-13
ระดับความรุนแรง f
หน่วยงานรับผิดชอบ องค์กรแพทย์
วันที่แจ้ง :2020-03-04 เวลา : น.
วันที่เกิดเหตุ : 2020-03-04
ระดับความรุนแรง i
หน่วยงานรับผิดชอบ องค์กรแพทย์
วันที่แจ้ง :2020-06-25 เวลา : น.
วันที่เกิดเหตุ : 2020-06-15
ระดับความรุนแรง i
หน่วยงานรับผิดชอบ องค์กรแพทย์
วันที่แจ้ง :2020-07-10 เวลา : น.
วันที่เกิดเหตุ : 2020-06-15
ระดับความรุนแรง i
หน่วยงานรับผิดชอบ องค์กรแพทย์
วันที่แจ้ง :2020-08-13 เวลา : น.
วันที่เกิดเหตุ : 2020-08-11
ระดับความรุนแรง f
หน่วยงานรับผิดชอบ องค์กรแพทย์
วันที่แจ้ง :2020-08-13 เวลา : น.
วันที่เกิดเหตุ : 2020-06-15
ระดับความรุนแรง i
หน่วยงานรับผิดชอบ องค์กรแพทย์
วันที่แจ้ง :2020-12-09 เวลา : น.
วันที่เกิดเหตุ : 2020-12-09
ระดับความรุนแรง f
หน่วยงานรับผิดชอบ องค์กรแพทย์
วันที่แจ้ง :2021-06-25 เวลา : น.
วันที่เกิดเหตุ : 2021-06-09
ระดับความรุนแรง g
หน่วยงานรับผิดชอบ องค์กรแพทย์
วันที่แจ้ง :2021-09-27 เวลา : น.
วันที่เกิดเหตุ : 2021-09-27
ระดับความรุนแรง f
หน่วยงานรับผิดชอบ ห้องฉุกเฉิน
วันที่แจ้ง :2021-09-29 เวลา : น.
วันที่เกิดเหตุ : 2021-09-29
ระดับความรุนแรง h
หน่วยงานรับผิดชอบ
วันที่แจ้ง :2021-10-20 เวลา : น.
วันที่เกิดเหตุ : 2021-10-20
ระดับความรุนแรง f
หน่วยงานรับผิดชอบ องค์กรแพทย์
วันที่แจ้ง :2021-11-23 เวลา : น.
วันที่เกิดเหตุ : 2021-11-22
ระดับความรุนแรง h
หน่วยงานรับผิดชอบ องค์กรแพทย์
วันที่แจ้ง :2021-12-12 เวลา : น.
วันที่เกิดเหตุ : 2021-12-05
ระดับความรุนแรง h
หน่วยงานรับผิดชอบ องค์กรแพทย์
วันที่แจ้ง :2021-12-14 เวลา : น.
วันที่เกิดเหตุ : 2021-12-11
ระดับความรุนแรง h
หน่วยงานรับผิดชอบ องค์กรแพทย์
วันที่แจ้ง :2022-08-11 เวลา : น.
วันที่เกิดเหตุ : 2022-08-11
ระดับความรุนแรง i
หน่วยงานรับผิดชอบ
วันที่แจ้ง :2022-08-15 เวลา : น.
วันที่เกิดเหตุ : 2022-08-15
ระดับความรุนแรง f
หน่วยงานรับผิดชอบ องค์กรแพทย์
วันที่แจ้ง :2022-11-23 เวลา : น.
วันที่เกิดเหตุ : 2022-11-22
ระดับความรุนแรง f
หน่วยงานรับผิดชอบ องค์กรแพทย์
วันที่แจ้ง :2023-02-08 เวลา : น.
วันที่เกิดเหตุ : 2023-02-02
ระดับความรุนแรง f
หน่วยงานรับผิดชอบ
วันที่แจ้ง :2023-03-22 เวลา : น.
วันที่เกิดเหตุ : 2023-03-22
ระดับความรุนแรง i
หน่วยงานรับผิดชอบ องค์กรแพทย์
วันที่แจ้ง :2023-06-11 เวลา : น.
วันที่เกิดเหตุ : 2023-06-04
ระดับความรุนแรง i
หน่วยงานรับผิดชอบ
วันที่แจ้ง :2023-07-18 เวลา : น.
วันที่เกิดเหตุ : 2023-07-15
ระดับความรุนแรง i
หน่วยงานรับผิดชอบ
วันที่แจ้ง :2023-10-17 เวลา : น.
วันที่เกิดเหตุ : 2023-10-17
ระดับความรุนแรง f
หน่วยงานรับผิดชอบ กลุ่มการพยาบาล
วันที่แจ้ง :2023-10-19 เวลา : น.
วันที่เกิดเหตุ : 2023-10-18
ระดับความรุนแรง i
หน่วยงานรับผิดชอบ ห้องฉุกเฉิน
วันที่แจ้ง :2023-10-19 เวลา : น.
วันที่เกิดเหตุ : 2023-10-18
ระดับความรุนแรง i
หน่วยงานรับผิดชอบ ห้องฉุกเฉิน
วันที่แจ้ง :2023-11-04 เวลา : น.
วันที่เกิดเหตุ : 2023-11-04
ระดับความรุนแรง f
หน่วยงานรับผิดชอบ องค์กรแพทย์
วันที่แจ้ง :2024-02-28 เวลา : น.
วันที่เกิดเหตุ : 2024-02-25
ระดับความรุนแรง i
หน่วยงานรับผิดชอบ ผู้ป่วยใน
วันที่แจ้ง :2024-02-28 เวลา : น.
วันที่เกิดเหตุ : 2024-02-13
ระดับความรุนแรง i
หน่วยงานรับผิดชอบ ห้องฉุกเฉิน
วันที่แจ้ง :2024-02-28 เวลา : น.
วันที่เกิดเหตุ : 2024-02-13
ระดับความรุนแรง i
หน่วยงานรับผิดชอบ
วันที่แจ้ง :2024-04-06 เวลา : น.
วันที่เกิดเหตุ : 2024-04-05
ระดับความรุนแรง i
หน่วยงานรับผิดชอบ ผู้ป่วยใน
วันที่แจ้ง :2024-04-08 เวลา : น.
วันที่เกิดเหตุ : 2024-04-07
ระดับความรุนแรง i
หน่วยงานรับผิดชอบ ผู้ป่วยใน
วันที่แจ้ง :2024-04-10 เวลา : น.
วันที่เกิดเหตุ : 2024-04-06
ระดับความรุนแรง f
หน่วยงานรับผิดชอบ ผู้ป่วยใน
วันที่แจ้ง :2024-06-12 เวลา : น.
วันที่เกิดเหตุ : 2024-06-12
ระดับความรุนแรง f
หน่วยงานรับผิดชอบ องค์กรแพทย์
วันที่แจ้ง :2024-06-13 เวลา : น.
วันที่เกิดเหตุ : 2024-06-03
ระดับความรุนแรง i
หน่วยงานรับผิดชอบ ผู้ป่วยใน