ตรวจสอบรายชื่อแจ้งความเสี่ยง 555
ไว้ดูย้อนหลังปีงบ 2563
  01 ตุลาคม 2564 - 31 ตุลาคม 2565    01 พฤศจิกายน 2564 - 30 พฤศจิกายน 2565    01 ธันวาคม 2564 - 31 ธันวาคม 2565    01 มกราคม 2564 - 31 มกราคม 2566    01 กุมภาพันธ์ 2565 - 28 กุมภาพันธ์ 2566    01 มีนาคม 2565 - 31 มีนาคม 2566    01 เมษายน 2565 - 30 เมษายน 2566    01 พฤษภาคม 2565 - 31 พฤษภาคม 2566    01 มิถุนายน 2565 - 30 มิถุนายน 2566    01 กรกฏาคม 2565 - 31 กรกฎาคม 2566    01 สิงหาคม 2565 - 31 สิงหาคม 2566    01 กันยายน 2565 - 30 กันยายน 2566 


จำนวนครั้งคีย์ความเสี่ยงประจำเดือน

 
ความเสี่ยงด้านคลินิก
    1 คุณ
11 ครั้ง
    2 คุณ กาญจนา ชูพิพัฒน์
3 ครั้ง
    3 คุณ ฐานิการ สุวรรณ
1 ครั้ง
    4 คุณ พรนิภา ฮาดฟอง
1 ครั้ง
    5 คุณ วรรณวิษา ปัญญามิ่ง
1 ครั้ง
    6 คุณ วราภรณ์ ปิ่นสิงห์โต
4 ครั้ง
    7 คุณ ศิริพร แย้มมูล
1 ครั้ง
    8 คุณ สาลินี มูลเขียน
1 ครั้ง
    9 คุณ สุภาวิดา ดีเก
1 ครั้ง
    10 คุณ อภิสรา ทิเลา
2 ครั้ง
    11 คุณ อรพรรณ จันทร์คำ
1 ครั้ง
    12 คุณ อัจฉรารัตน์ มีหอม
1 ครั้ง
    13 คุณ เบญจวรรณ จันโส
1 ครั้ง
    14 คุณ แววธิดา นาสา
2 ครั้ง
ความเสี่ยงด้านทั่วไป
    1 คุณ
25 ครั้ง
    2 คุณ กัลยาณี วิทยา
1 ครั้ง
    3 คุณ ชุติมน ดวงสุภา
3 ครั้ง
    4 คุณ ผกามาศ กันมงคล
2 ครั้ง
    5 คุณ ภานุมาศ เทียรฆนิธิกูล
1 ครั้ง
    6 คุณ รณชัช คำสนิท
3 ครั้ง
    7 คุณ วงศ์จันทร์ นุตเวช
1 ครั้ง
    8 คุณ วิภาดา หอมอ่อน
3 ครั้ง
    9 คุณ ศิริพร แย้มมูล
1 ครั้ง
    10 คุณ ศิริวรรณ สีกา
2 ครั้ง
    11 คุณ สมฤทัย ขันทะศิลา
2 ครั้ง
    12 คุณ สุภาวิดา ดีเก
2 ครั้ง
    13 คุณ สุวิมล ศรีคำ
2 ครั้ง
    14 คุณ อภิสรา ทิเลา
2 ครั้ง
    15 คุณ เบญจวรรณ จันโส
1 ครั้ง

 
จำนวนเรื่องที่ไม่ได้รับการแก้ไขด้านคลินิก
1. กลุ่มการพยาบาล 2 เรื่อง
2.กลุ่มงานเทคนิคบริการ 1 เรื่อง
3. เวขปฏิบัติครอบครัว 0 เรื่อง
4. ฝ่ายทันตกรรม 1 เรื่อง
5. งานบริหารทั่วไป 100 เรื่อง
6. เภสัชกรรมชุมชน 1 เรื่อง
7.งานประกันสุขภาพ 0 เรื่อง
8. องค์กรแพทย์ 144 เรื่อง
9. กรรมการความเสี่ยง 1 เรื่อง
11. งานผู้ป่วยนอก 2 เรื่อง
12. งานผู้ป่วยใน 14 เรื่อง
13. งานห้องฉุกเฉิน 47 เรื่อง
14. ห้องคลอด 2 เรื่อง
15. ห้องผ่าตัด 0 เรื่อง
16. ห้องให้คำปรึกษา 9 เรื่อง
17. หน่วยจ่ายกลาง 22 เรื่อง
17. งานเวชระเบียน 22 เรื่อง
18. งานเทคโนฯและคอมพิวเตอร์ 2 เรื่อง
19. งานกายภาพบำบัด 6 เรื่อง
20. งานแพทย์แผนไทย 4 เรื่อง
21. งานรังสีวิทยา 5 เรื่อง
22. งานโภชนาการ 0 เรื่อง
23. ? เรื่อง
24. ? เรื่อง
จำนวนเรื่องที่ไม่ได้รับการแก้ไขด้านทั่วไป
1. กลุ่มการพยาบาล 0 เรื่อง
2.กลุ่มงานเทคนิคบริการ 1 เรื่อง
3. เวขปฏิบัติครอบครัว 100 เรื่อง
4. ฝ่ายทันตกรรม 0 เรื่อง
5. งานบริหารทั่วไป 1926 เรื่อง
6. เภสัชกรรมชุมชน 0 เรื่อง
7.งานประกันสุขภาพ 0 เรื่อง
8. องค์กรแพทย์ 94 เรื่อง
9. กรรมการความเสี่ยง 3 เรื่อง
10. งานผู้ป่วยนอก 4 เรื่อง
11. งานผู้ป่วยใน 1 เรื่อง
12. งานห้องฉุกเฉิน 38 เรื่อง
13. งานห้องคลอด 0 เรื่อง เรื่อง
14. งานห้องผ่าตัด 0 เรื่อง
15. ห้องให้คำปรึกษา 0 เรื่อง
16. หน่วยจ่ายกลาง 67 เรื่อง
17. งานเวชระเบียน 3 เรื่อง
18. งานเทคโนฯและคอมพิวเตอร์ 1 เรื่อง
19. งานกายภาพบำบัด 1 เรื่อง
20. งานแพทย์แผนไทย 1 เรื่อง
21. งานรังสีวิทยา 0 เรื่อง
22. งานโภชนาการ 0 เรื่อง
23. ? เรื่อง
24. ? เรื่อง
ความเสี่ยงด้านคลินิกที่ไม่ได้รับการแก้ไข ระดับ ตั้งแต่ F - I
วันที่แจ้ง :2013-04-08 เวลา : น.
วันที่เกิดเหตุ : 2013-04-04
ระดับความรุนแรง f
หน่วยงานรับผิดชอบ
วันที่แจ้ง :2013-04-08 เวลา : น.
วันที่เกิดเหตุ : 2013-04-04
ระดับความรุนแรง f
หน่วยงานรับผิดชอบ
วันที่แจ้ง :2016-08-29 เวลา : น.
วันที่เกิดเหตุ : 2016-08-29
ระดับความรุนแรง f
หน่วยงานรับผิดชอบ บริหารงานทั่วไป
วันที่แจ้ง :2017-07-20 เวลา : น.
วันที่เกิดเหตุ : 2017-07-19
ระดับความรุนแรง f
หน่วยงานรับผิดชอบ
วันที่แจ้ง :2017-08-04 เวลา : น.
วันที่เกิดเหตุ : 2017-08-03
ระดับความรุนแรง f
หน่วยงานรับผิดชอบ องค์กรแพทย์
วันที่แจ้ง :2017-11-14 เวลา : น.
วันที่เกิดเหตุ : 2017-11-14
ระดับความรุนแรง f
หน่วยงานรับผิดชอบ องค์กรแพทย์
วันที่แจ้ง :2017-11-14 เวลา : น.
วันที่เกิดเหตุ : 2017-11-14
ระดับความรุนแรง f
หน่วยงานรับผิดชอบ องค์กรแพทย์
วันที่แจ้ง :2018-06-23 เวลา : น.
วันที่เกิดเหตุ : 2018-06-14
ระดับความรุนแรง f
หน่วยงานรับผิดชอบ องค์กรแพทย์
วันที่แจ้ง :2018-08-07 เวลา : น.
วันที่เกิดเหตุ : 2018-08-07
ระดับความรุนแรง f
หน่วยงานรับผิดชอบ
วันที่แจ้ง :2018-08-20 เวลา : น.
วันที่เกิดเหตุ : 2018-08-14
ระดับความรุนแรง h
หน่วยงานรับผิดชอบ องค์กรแพทย์
วันที่แจ้ง :2018-11-09 เวลา : น.
วันที่เกิดเหตุ : 2018-11-09
ระดับความรุนแรง i
หน่วยงานรับผิดชอบ องค์กรแพทย์
วันที่แจ้ง :2019-07-13 เวลา : น.
วันที่เกิดเหตุ : 2019-07-10
ระดับความรุนแรง h
หน่วยงานรับผิดชอบ องค์กรแพทย์
วันที่แจ้ง :2019-08-14 เวลา : น.
วันที่เกิดเหตุ : 2019-08-14
ระดับความรุนแรง f
หน่วยงานรับผิดชอบ องค์กรแพทย์
วันที่แจ้ง :2020-02-19 เวลา : น.
วันที่เกิดเหตุ : 2020-01-13
ระดับความรุนแรง f
หน่วยงานรับผิดชอบ องค์กรแพทย์
วันที่แจ้ง :2020-03-04 เวลา : น.
วันที่เกิดเหตุ : 2020-03-04
ระดับความรุนแรง i
หน่วยงานรับผิดชอบ องค์กรแพทย์
วันที่แจ้ง :2020-06-25 เวลา : น.
วันที่เกิดเหตุ : 2020-06-15
ระดับความรุนแรง i
หน่วยงานรับผิดชอบ องค์กรแพทย์
วันที่แจ้ง :2020-07-10 เวลา : น.
วันที่เกิดเหตุ : 2020-06-15
ระดับความรุนแรง i
หน่วยงานรับผิดชอบ องค์กรแพทย์
วันที่แจ้ง :2020-08-13 เวลา : น.
วันที่เกิดเหตุ : 2020-08-11
ระดับความรุนแรง f
หน่วยงานรับผิดชอบ องค์กรแพทย์
วันที่แจ้ง :2020-08-13 เวลา : น.
วันที่เกิดเหตุ : 2020-06-15
ระดับความรุนแรง i
หน่วยงานรับผิดชอบ องค์กรแพทย์
วันที่แจ้ง :2020-12-09 เวลา : น.
วันที่เกิดเหตุ : 2020-12-09
ระดับความรุนแรง f
หน่วยงานรับผิดชอบ องค์กรแพทย์
วันที่แจ้ง :2021-06-25 เวลา : น.
วันที่เกิดเหตุ : 2021-06-09
ระดับความรุนแรง g
หน่วยงานรับผิดชอบ องค์กรแพทย์
วันที่แจ้ง :2021-09-27 เวลา : น.
วันที่เกิดเหตุ : 2021-09-27
ระดับความรุนแรง f
หน่วยงานรับผิดชอบ ห้องฉุกเฉิน
วันที่แจ้ง :2021-09-29 เวลา : น.
วันที่เกิดเหตุ : 2021-09-29
ระดับความรุนแรง h
หน่วยงานรับผิดชอบ
วันที่แจ้ง :2021-10-20 เวลา : น.
วันที่เกิดเหตุ : 2021-10-20
ระดับความรุนแรง f
หน่วยงานรับผิดชอบ องค์กรแพทย์
วันที่แจ้ง :2021-11-23 เวลา : น.
วันที่เกิดเหตุ : 2021-11-22
ระดับความรุนแรง h
หน่วยงานรับผิดชอบ องค์กรแพทย์
วันที่แจ้ง :2021-12-12 เวลา : น.
วันที่เกิดเหตุ : 2021-12-05
ระดับความรุนแรง h
หน่วยงานรับผิดชอบ องค์กรแพทย์
วันที่แจ้ง :2021-12-14 เวลา : น.
วันที่เกิดเหตุ : 2021-12-11
ระดับความรุนแรง h
หน่วยงานรับผิดชอบ องค์กรแพทย์
วันที่แจ้ง :2022-08-11 เวลา : น.
วันที่เกิดเหตุ : 2022-08-11
ระดับความรุนแรง i
หน่วยงานรับผิดชอบ
วันที่แจ้ง :2022-08-15 เวลา : น.
วันที่เกิดเหตุ : 2022-08-15
ระดับความรุนแรง f
หน่วยงานรับผิดชอบ องค์กรแพทย์
วันที่แจ้ง :2022-11-23 เวลา : น.
วันที่เกิดเหตุ : 2022-11-22
ระดับความรุนแรง f
หน่วยงานรับผิดชอบ องค์กรแพทย์
วันที่แจ้ง :2023-02-08 เวลา : น.
วันที่เกิดเหตุ : 2023-02-02
ระดับความรุนแรง f
หน่วยงานรับผิดชอบ
วันที่แจ้ง :2023-03-22 เวลา : น.
วันที่เกิดเหตุ : 2023-03-22
ระดับความรุนแรง i
หน่วยงานรับผิดชอบ องค์กรแพทย์
วันที่แจ้ง :2023-06-11 เวลา : น.
วันที่เกิดเหตุ : 2023-06-04
ระดับความรุนแรง i
หน่วยงานรับผิดชอบ
วันที่แจ้ง :2023-07-18 เวลา : น.
วันที่เกิดเหตุ : 2023-07-15
ระดับความรุนแรง i
หน่วยงานรับผิดชอบ
วันที่แจ้ง :2023-09-05 เวลา : น.
วันที่เกิดเหตุ : 2023-09-04
ระดับความรุนแรง f
หน่วยงานรับผิดชอบ ผู้ป่วยใน
วันที่แจ้ง :2023-09-05 เวลา : น.
วันที่เกิดเหตุ : 2023-09-03
ระดับความรุนแรง i
หน่วยงานรับผิดชอบ ผู้ป่วยใน
วันที่แจ้ง :2023-09-26 เวลา : น.
วันที่เกิดเหตุ : 2023-09-25
ระดับความรุนแรง f
หน่วยงานรับผิดชอบ ผู้ป่วยใน