รายชื่อผู้ที่คีย์ความเสี่ยงแล้วในช่วงวันที่ 2024-03-01  ถึง 2024-03-31
 
ความเสี่ยงด้านคลินิก
    1 คุณ กาญจนา ชูพิพัฒน์
2 ครั้ง
    2 คุณ พรนิภา ฮาดฟอง
1 ครั้ง
    3 คุณ พิชานันท์ ทองออน
1 ครั้ง
    4 คุณ วงศ์จันทร์ นุตเวช
4 ครั้ง
    5 คุณ วริสรา มีอ่วม
4 ครั้ง
    6 คุณ สาลินี มูลเขียน
1 ครั้ง
    7 คุณ สุภาวิดา ดีเก
1 ครั้ง
ความเสี่ยงด้านทั่วไป
    1 คุณ กัลยาณี วิทยา
1 ครั้ง
    2 คุณ จริยา ดวงตาน้อย
2 ครั้ง
    3 คุณ ปวิตรา มาลาม
1 ครั้ง
    4 คุณ ผกามาศ กันมงคล
5 ครั้ง
    5 คุณ พรนิภา ฮาดฟอง
1 ครั้ง
    6 คุณ พิชานันท์ ทองออน
1 ครั้ง
    7 คุณ ละมุด คุณประเสริฐ
2 ครั้ง
    8 คุณ วงศ์จันทร์ นุตเวช
2 ครั้ง
    9 คุณ วราภรณ์ ปิ่นสิงห์โต
4 ครั้ง
    10 คุณ วริสรา มีอ่วม
1 ครั้ง
    11 คุณ ศิริพร ศรีชัยชนะ
3 ครั้ง
    12 คุณ สมฤทัย ขันทะศิลา
1 ครั้ง
    13 คุณ สุวิมล ศรีคำ
5 ครั้ง
    14 คุณ อัจฉรารัตน์ มีหอม
2 ครั้ง
    15 คุณ เจริญ จันโส
2 ครั้ง