รายชื่อผู้ที่คีย์ความเสี่ยงแล้วในช่วงวันที่ 2023-10-01  ถึง 2023-10-31
 
ความเสี่ยงด้านคลินิก
    1 คุณ กรชนก ให้วัฒนานุกูล
3 ครั้ง
    2 คุณ กัลยาณี วิทยา
4 ครั้ง
    3 คุณ กาญจนา ชูพิพัฒน์
5 ครั้ง
    4 คุณ กิตติมา วันหากิจ
2 ครั้ง
    5 คุณ จักรพันธ์ จันอุทัย
1 ครั้ง
    6 คุณ ชนายุส แก้วบุญมา
1 ครั้ง
    7 คุณ ณัฐธัญ กรดแก้ว
1 ครั้ง
    8 คุณ นันทรัตน์ คำนนท์
2 ครั้ง
    9 คุณ ปวิตรา มาลาม
2 ครั้ง
    10 คุณ ปุณยาพร ฝั้นเต็ม
1 ครั้ง
    11 คุณ พนิดา บัวคำ
1 ครั้ง
    12 คุณ ภานุมาศ เทียรฆนิธิกูล
4 ครั้ง
    13 คุณ มนัสพงษ์ ผางมาลี
1 ครั้ง
    14 คุณ ราชันย์ ตันสุวรรณ
1 ครั้ง
    15 คุณ ละมุด คุณประเสริฐ
1 ครั้ง
    16 คุณ วงศ์จันทร์ นุตเวช
2 ครั้ง
    17 คุณ วราภรณ์ ปิ่นสิงห์โต
4 ครั้ง
    18 คุณ วริสรา มีอ่วม
5 ครั้ง
    19 คุณ วิชาญ จันทสิงห์
2 ครั้ง
    20 คุณ สุภาวิดา ดีเก
1 ครั้ง
    21 คุณ อภิสรา ทิเลา
1 ครั้ง
    22 คุณ อัจฉรารัตน์ มีหอม
1 ครั้ง
    23 คุณ แววธิดา นาสา
1 ครั้ง
ความเสี่ยงด้านทั่วไป
    1 คุณ กรชนก ให้วัฒนานุกูล
1 ครั้ง
    2 คุณ กัลยาณี วิทยา
3 ครั้ง
    3 คุณ กิติญาพร ฝั้นถา
2 ครั้ง
    4 คุณ จริยา ดวงตาน้อย
2 ครั้ง
    5 คุณ จักรพันธ์ จันอุทัย
1 ครั้ง
    6 คุณ ชุติมน ดวงสุภา
3 ครั้ง
    7 คุณ ฐานิการ สุวรรณ
4 ครั้ง
    8 คุณ ณัฐธัญ กรดแก้ว
3 ครั้ง
    9 คุณ บุญรัตน์ ชัยโรจน์ปัญญา
2 ครั้ง
    10 คุณ บุษราคัม ลีกา
2 ครั้ง
    11 คุณ ประจักษ์ มากมี
1 ครั้ง
    12 คุณ พนิดา บัวคำ
1 ครั้ง
    13 คุณ พิชานันท์ ทองออน
2 ครั้ง
    14 คุณ ภานุมาศ เทียรฆนิธิกูล
1 ครั้ง
    15 คุณ มนัสพงษ์ ผางมาลี
1 ครั้ง
    16 คุณ รณชัช คำสนิท
1 ครั้ง
    17 คุณ ละมุด คุณประเสริฐ
1 ครั้ง
    18 คุณ วงศ์จันทร์ นุตเวช
1 ครั้ง
    19 คุณ วราภรณ์ ปิ่นสิงห์โต
1 ครั้ง
    20 คุณ วัชราภรณ์ อินแดน
3 ครั้ง
    21 คุณ วัสนนันท์ เจริญเกษมวิทย์
2 ครั้ง
    22 คุณ วิภาดา ลาบุ
1 ครั้ง
    23 คุณ ศิริวรรณ สีกา
3 ครั้ง
    24 คุณ สมฤทัย ขันทะศิลา
5 ครั้ง
    25 คุณ สายสุณี แสนมั่ง
10 ครั้ง
    26 คุณ สุชาดา ข้องแก้ว
1 ครั้ง
    27 คุณ สุภาวิดา ดีเก
4 ครั้ง
    28 คุณ สุรพงษ์ ธงเก้า
1 ครั้ง
    29 คุณ หนึ่งฤทัย สิงห์ทา
1 ครั้ง
    30 คุณ อภิสรา ทิเลา
1 ครั้ง
    31 คุณ อัจฉรารัตน์ มีหอม
1 ครั้ง
    32 คุณ อานนท์ มาคำ
1 ครั้ง
    33 คุณ เจริญ จันโส
2 ครั้ง
    34 คุณ เบญจวรรณ จันโส
2 ครั้ง
    35 คุณ เอกพันธ์ จันทร์อุ่น
2 ครั้ง
    36 คุณ แววธิดา นาสา
1 ครั้ง