รายชื่อผู้ที่คีย์ความเสี่ยงแล้วในช่วงวันที่ 2023-12-01  ถึง 2023-12-31
 
ความเสี่ยงด้านคลินิก
    1 คุณ กาญจนา ชูพิพัฒน์
1 ครั้ง
    2 คุณ วริสรา มีอ่วม
5 ครั้ง
    3 คุณ สุภาวิดา ดีเก
2 ครั้ง
ความเสี่ยงด้านทั่วไป
    1 คุณ วิภาดา หอมอ่อน
2 ครั้ง
    2 คุณ ศิริวรรณ สีกา
1 ครั้ง
    3 คุณ สุภาวิดา ดีเก
1 ครั้ง