รายชื่อผู้ที่คีย์ความเสี่ยงแล้วในช่วงวันที่ 2024-05-01  ถึง 2024-05-31
 
ความเสี่ยงด้านคลินิก
    1 คุณ พนิดา บัวคำ
1 ครั้ง
    2 คุณ พยอม มาคูณ
1 ครั้ง
    3 คุณ พิชานันท์ ทองออน
2 ครั้ง
    4 คุณ มนัสพงษ์ ผางมาลี
1 ครั้ง
    5 คุณ วงศ์จันทร์ นุตเวช
2 ครั้ง
    6 คุณ วริสรา มีอ่วม
3 ครั้ง
    7 คุณ สุภาวิดา ดีเก
1 ครั้ง
    8 คุณ อัจฉรารัตน์ มีหอม
1 ครั้ง
ความเสี่ยงด้านทั่วไป
    1 คุณ จริยา ดวงตาน้อย
2 ครั้ง
    2 คุณ จักรพันธ์ จันอุทัย
2 ครั้ง
    3 คุณ ชุติมน ดวงสุภา
1 ครั้ง
    4 คุณ ฐานิการ สุวรรณ
1 ครั้ง
    5 คุณ พนิดา บัวคำ
1 ครั้ง
    6 คุณ มนัสพงษ์ ผางมาลี
1 ครั้ง
    7 คุณ วงศ์จันทร์ นุตเวช
2 ครั้ง
    8 คุณ วราภรณ์ ปิ่นสิงห์โต
2 ครั้ง
    9 คุณ สุภาวิดา ดีเก
4 ครั้ง
    10 คุณ อัจฉรารัตน์ มีหอม
1 ครั้ง
    11 คุณ เจริญ จันโส
2 ครั้ง
    12 คุณ เบญจวรรณ จันโส
3 ครั้ง
    13 คุณ แววธิดา นาสา
1 ครั้ง