ตรวจสอบรายชื่อแจ้งความเสี่ยง 555
กรอกช่วงวันที่ เพื่อตรวจสอบรายชื่อว่าท่านที่ไม่แจ้งความเสี่ยง ถึง
 
รายชื่อผู้ที่ไม่คีย์ความเสี่ยงแล้วในช่วงวันที่ ถึง มีดังนี้
    1 คุณ กรชนก ให้วัฒนานุกูล
    2 คุณ กฤษยากร ยอดรัก
    3 คุณ กัลยาณี วิทยา
    4 คุณ กัลลิกา จันคำเรือง
    5 คุณ กาญจนา ชูพิพัฒน์
    6 คุณ กิตติมา วันหากิจ
    7 คุณ กิติญาพร ฝั้นถา
    8 คุณ กุลชญา คูอาริยะกุล
    9 คุณ กุสุมา บุญมาตา
    10 คุณ คณิตศร เต็มบาง
    11 คุณ จริยา ดวงตาน้อย
    12 คุณ จักรพันธ์ จันอุทัย
    13 คุณ จันทร์จิรา สุวรรณนวล
    14 คุณ จิราพร อินฟากท่า
    15 คุณ จุฬาวรรณ กาแก้ว
    16 คุณ ชนาภา ปานเกตุ
    17 คุณ ชนายุส แก้วบุญมา
    18 คุณ ชนิดา จอมประเสริฐ
    19 คุณ ชัยยศ ชาแดง
    20 คุณ ชุติมน ดวงสุภา
    21 คุณ ฐานิการ สุวรรณ
    22 คุณ ณัฐกร หงษ์ดำเนิน
    23 คุณ ณัฐธัญ กรดแก้ว
    24 คุณ ธนวัตน์ ศรีสงคราม
    25 คุณ ธีรเดช เชียงราน
    26 คุณ นราธิป ศรีชัยชนะ
    27 คุณ นวัตกรณ์ ดีบาง
    28 คุณ นัฐกานต์ แก่งอินทร์
    29 คุณ นันทรัตน์ คำนนท์
    30 คุณ นิพนธ์ นิดตา
    31 คุณ นิรันตรี บุญมี
    32 คุณ บุญรัตน์ ชัยโรจน์ปัญญา
    33 คุณ บุญเตือน คุณประเสริฐ
    34 คุณ บุษราคัม ลีกา
    35 คุณ ประจักษ์ มากมี
    36 คุณ ปวิตรา มาลาม
    37 คุณ ปิยะฉัตร จันโส
    38 คุณ ปุณยาพร ฝั้นเต็ม
    39 คุณ ผกามาศ กันมงคล
    40 คุณ พนิดา บัวคำ
    41 คุณ พนิดา พลอยเขียว
    42 คุณ พยอม มาคูณ
    43 คุณ พรนิภา ฮาดฟอง
    44 คุณ พลนิพัฒน์ ศรีสงคราม
    45 คุณ พิชญาภา กัญจนะ
    46 คุณ พิชภักดิ์ เทียนสว่าง
    47 คุณ พิชานันท์ ทองออน
    48 คุณ พิศุทธิ์ พุทธพิศุทธิ์
    49 คุณ ฟองแก้ว มากมี
    50 คุณ ภานุมาศ เทียรฆนิธิกูล
    51 คุณ มนัสพงษ์ ผางมาลี
    52 คุณ มัลลิกา ธุระยศ
    53 คุณ รณชัช คำสนิท
    54 คุณ ราชันย์ ตันสุวรรณ
    55 คุณ ละมุด คุณประเสริฐ
    56 คุณ วงศ์จันทร์ นุตเวช
    57 คุณ วรรณวิษา ปัญญามิ่ง
    58 คุณ วราภรณ์ ปิ่นสิงห์โต
    59 คุณ วริสรา มีอ่วม
    60 คุณ วัชราภรณ์ อินแดน
    61 คุณ วัสนนันท์ เจริญเกษมวิทย์
    62 คุณ วิชาญ จันทสิงห์
    63 คุณ วิภาดา ลาบุ
    64 คุณ วิภาดา หอมอ่อน
    65 คุณ วิภาวี ศรัทธาสุข
    66 คุณ วิไล ชาแดง
    67 คุณ วีระศักดิ์ พาโทน
    68 คุณ วุฒิพงษ์ ดวงสุภา
    69 คุณ ศิริพร แย้มมูล
    70 คุณ ศิริพร ศรีชัยชนะ
    71 คุณ ศิริวรรณ สีกา
    72 คุณ ศุภวัฒน์ ม่วงเผือก
    73 คุณ สมฤทัย ขันทะศิลา
    74 คุณ สมหวัง ยอดวัน
    75 คุณ สาคร คำสนิท
    76 คุณ สายสุณี แสนมั่ง
    77 คุณ สายสุณีย์ ดวงทุม
    78 คุณ สาลินี มูลเขียน
    79 คุณ สาวิตรี เรืองดี
    80 คุณ สุชาดา ข้องแก้ว
    81 คุณ สุนีรัตน์ กาวิระเดช
    82 คุณ สุภาวิดา ดีเก
    83 คุณ สุรพงษ์ ธงเก้า
    84 คุณ สุวิมล ศรีคำ
    85 คุณ หนึ่งฤทัย สิงห์ทา
    86 คุณ อณุพล น้อยนาฝาย
    87 คุณ อภิราพร คำปล้อง
    88 คุณ อภิสรา ทิเลา
    89 คุณ อรพรรณ จันทร์คำ
    90 คุณ อัจฉรารัตน์ มีหอม
    91 คุณ อานนท์ มาคำ
    92 คุณ อาภัสรา มาอุ่น
    93 คุณ อารีย์ ขันตีต่อ
    94 คุณ อุรา เชียงพันธ์
    95 คุณ เจริญ จันโส
    96 คุณ เบญจวรรณ จันโส
    97 คุณ เบญญาภา ชาบัว
    98 คุณ เมธินี เทียนสว่าง
    99 คุณ เศวตชัย พึ่งบัว
    100 คุณ เสกศักดิ์ เครือพิทักษ์กูล
    101 คุณ เอกพันธ์ จันทร์อุ่น
    102 คุณ เอื้อมพร พรมสุ้ม
    103 คุณ แววธิดา นาสา
    104 คุณ โชคชัย สุกิจเจริญผล

 
จำนวนเรื่องที่ไม่ได้รับการแก้ไขด้านคลินิก
1. กลุ่มการพยาบาล 15 เรื่อง
2.กลุ่มงานเทคนิคบริการ 6 เรื่อง
3. เวขปฏิบัติครอบครัว 5 เรื่อง
4. ฝ่ายทันตกรรม 1 เรื่อง
5. งานบริหารทั่วไป 103 เรื่อง
6. เภสัชกรรมชุมชน 7 เรื่อง
7.งานประกันสุขภาพ 2 เรื่อง
8. องค์กรแพทย์ 146 เรื่อง
9. กรรมการความเสี่ยง 1 เรื่อง
11. งานผู้ป่วยนอก 2 เรื่อง
12. งานผู้ป่วยใน 10 เรื่อง
13. งานห้องฉุกเฉิน 63 เรื่อง
14. ห้องคลอด 1 เรื่อง
15. ห้องผ่าตัด 0 เรื่อง
16. ห้องให้คำปรึกษา 10 เรื่อง
17. หน่วยจ่ายกลาง 22 เรื่อง
17. งานเวชระเบียน 40 เรื่อง
18. งานเทคโนฯและคอมพิวเตอร์ 0 เรื่อง
19. งานกายภาพบำบัด 0 เรื่อง
20. งานแพทย์แผนไทย 5 เรื่อง
21. งานรังสีวิทยา 5 เรื่อง
22. งานโภชนาการ 0 เรื่อง
23. ? เรื่อง
24. ? เรื่อง
จำนวนเรื่องที่ไม่ได้รับการแก้ไขด้านทั่วไป
1. กลุ่มการพยาบาล 25 เรื่อง
2.กลุ่มงานเทคนิคบริการ 1 เรื่อง
3. เวขปฏิบัติครอบครัว 3 เรื่อง
4. ฝ่ายทันตกรรม 2 เรื่อง
5. งานบริหารทั่วไป 1626 เรื่อง
6. เภสัชกรรมชุมชน 0 เรื่อง
7.งานประกันสุขภาพ 1 เรื่อง
8. องค์กรแพทย์ 100 เรื่อง
9. กรรมการความเสี่ยง 8 เรื่อง
10. งานผู้ป่วยนอก 1 เรื่อง
11. งานผู้ป่วยใน 3 เรื่อง
12. งานห้องฉุกเฉิน 46 เรื่อง
13. งานห้องคลอด 0 เรื่อง เรื่อง
14. งานห้องผ่าตัด 0 เรื่อง
15. ห้องให้คำปรึกษา 1 เรื่อง
16. หน่วยจ่ายกลาง 50 เรื่อง
17. งานเวชระเบียน 3 เรื่อง
18. งานเทคโนฯและคอมพิวเตอร์ 7 เรื่อง
19. งานกายภาพบำบัด 0 เรื่อง
20. งานแพทย์แผนไทย 1 เรื่อง
21. งานรังสีวิทยา 1 เรื่อง
22. งานโภชนาการ 1 เรื่อง
23. ? เรื่อง
24. ? เรื่อง
ความเสี่ยงด้านคลินิกที่ไม่ได้รับการแก้ไข ระดับ ตั้งแต่ F - I
วันที่แจ้ง :2013-04-08 เวลา : น.
วันที่เกิดเหตุ : 2013-04-04
ระดับความรุนแรง f
หน่วยงานรับผิดชอบ
วันที่แจ้ง :2013-04-08 เวลา : น.
วันที่เกิดเหตุ : 2013-04-04
ระดับความรุนแรง f
หน่วยงานรับผิดชอบ
วันที่แจ้ง :2016-08-29 เวลา : น.
วันที่เกิดเหตุ : 2016-08-29
ระดับความรุนแรง f
หน่วยงานรับผิดชอบ บริหารงานทั่วไป
วันที่แจ้ง :2017-07-20 เวลา : น.
วันที่เกิดเหตุ : 2017-07-19
ระดับความรุนแรง f
หน่วยงานรับผิดชอบ
วันที่แจ้ง :2017-08-04 เวลา : น.
วันที่เกิดเหตุ : 2017-08-03
ระดับความรุนแรง f
หน่วยงานรับผิดชอบ องค์กรแพทย์
วันที่แจ้ง :2017-11-14 เวลา : น.
วันที่เกิดเหตุ : 2017-11-14
ระดับความรุนแรง f
หน่วยงานรับผิดชอบ องค์กรแพทย์
วันที่แจ้ง :2017-11-14 เวลา : น.
วันที่เกิดเหตุ : 2017-11-14
ระดับความรุนแรง f
หน่วยงานรับผิดชอบ องค์กรแพทย์
วันที่แจ้ง :2018-06-23 เวลา : น.
วันที่เกิดเหตุ : 2018-06-14
ระดับความรุนแรง f
หน่วยงานรับผิดชอบ องค์กรแพทย์
วันที่แจ้ง :2018-08-07 เวลา : น.
วันที่เกิดเหตุ : 2018-08-07
ระดับความรุนแรง f
หน่วยงานรับผิดชอบ
วันที่แจ้ง :2018-08-20 เวลา : น.
วันที่เกิดเหตุ : 2018-08-14
ระดับความรุนแรง h
หน่วยงานรับผิดชอบ องค์กรแพทย์
วันที่แจ้ง :2018-11-09 เวลา : น.
วันที่เกิดเหตุ : 2018-11-09
ระดับความรุนแรง i
หน่วยงานรับผิดชอบ องค์กรแพทย์
วันที่แจ้ง :2019-07-13 เวลา : น.
วันที่เกิดเหตุ : 2019-07-10
ระดับความรุนแรง h
หน่วยงานรับผิดชอบ องค์กรแพทย์
วันที่แจ้ง :2019-08-14 เวลา : น.
วันที่เกิดเหตุ : 2019-08-14
ระดับความรุนแรง f
หน่วยงานรับผิดชอบ องค์กรแพทย์
วันที่แจ้ง :2020-02-19 เวลา : น.
วันที่เกิดเหตุ : 2020-01-13
ระดับความรุนแรง f
หน่วยงานรับผิดชอบ องค์กรแพทย์
วันที่แจ้ง :2020-03-04 เวลา : น.
วันที่เกิดเหตุ : 2020-03-04
ระดับความรุนแรง i
หน่วยงานรับผิดชอบ องค์กรแพทย์
วันที่แจ้ง :2020-06-25 เวลา : น.
วันที่เกิดเหตุ : 2020-06-15
ระดับความรุนแรง i
หน่วยงานรับผิดชอบ องค์กรแพทย์
วันที่แจ้ง :2020-07-10 เวลา : น.
วันที่เกิดเหตุ : 2020-06-15
ระดับความรุนแรง i
หน่วยงานรับผิดชอบ องค์กรแพทย์
วันที่แจ้ง :2020-08-13 เวลา : น.
วันที่เกิดเหตุ : 2020-08-11
ระดับความรุนแรง f
หน่วยงานรับผิดชอบ องค์กรแพทย์
วันที่แจ้ง :2020-08-13 เวลา : น.
วันที่เกิดเหตุ : 2020-06-15
ระดับความรุนแรง i
หน่วยงานรับผิดชอบ องค์กรแพทย์
วันที่แจ้ง :2020-12-09 เวลา : น.
วันที่เกิดเหตุ : 2020-12-09
ระดับความรุนแรง f
หน่วยงานรับผิดชอบ องค์กรแพทย์
วันที่แจ้ง :2021-06-25 เวลา : น.
วันที่เกิดเหตุ : 2021-06-09
ระดับความรุนแรง g
หน่วยงานรับผิดชอบ องค์กรแพทย์
วันที่แจ้ง :2021-09-27 เวลา : น.
วันที่เกิดเหตุ : 2021-09-27
ระดับความรุนแรง f
หน่วยงานรับผิดชอบ ห้องฉุกเฉิน
วันที่แจ้ง :2021-09-29 เวลา : น.
วันที่เกิดเหตุ : 2021-09-29
ระดับความรุนแรง h
หน่วยงานรับผิดชอบ
วันที่แจ้ง :2021-10-20 เวลา : น.
วันที่เกิดเหตุ : 2021-10-20
ระดับความรุนแรง f
หน่วยงานรับผิดชอบ องค์กรแพทย์
วันที่แจ้ง :2021-11-23 เวลา : น.
วันที่เกิดเหตุ : 2021-11-22
ระดับความรุนแรง h
หน่วยงานรับผิดชอบ องค์กรแพทย์
วันที่แจ้ง :2021-12-12 เวลา : น.
วันที่เกิดเหตุ : 2021-12-05
ระดับความรุนแรง h
หน่วยงานรับผิดชอบ องค์กรแพทย์
วันที่แจ้ง :2021-12-14 เวลา : น.
วันที่เกิดเหตุ : 2021-12-11
ระดับความรุนแรง h
หน่วยงานรับผิดชอบ องค์กรแพทย์
วันที่แจ้ง :2022-08-11 เวลา : น.
วันที่เกิดเหตุ : 2022-08-11
ระดับความรุนแรง i
หน่วยงานรับผิดชอบ
วันที่แจ้ง :2022-08-15 เวลา : น.
วันที่เกิดเหตุ : 2022-08-15
ระดับความรุนแรง f
หน่วยงานรับผิดชอบ องค์กรแพทย์
วันที่แจ้ง :2022-11-23 เวลา : น.
วันที่เกิดเหตุ : 2022-11-22
ระดับความรุนแรง f
หน่วยงานรับผิดชอบ องค์กรแพทย์
วันที่แจ้ง :2023-02-08 เวลา : น.
วันที่เกิดเหตุ : 2023-02-02
ระดับความรุนแรง f
หน่วยงานรับผิดชอบ
วันที่แจ้ง :2023-03-22 เวลา : น.
วันที่เกิดเหตุ : 2023-03-22
ระดับความรุนแรง i
หน่วยงานรับผิดชอบ องค์กรแพทย์
วันที่แจ้ง :2023-06-11 เวลา : น.
วันที่เกิดเหตุ : 2023-06-04
ระดับความรุนแรง i
หน่วยงานรับผิดชอบ
วันที่แจ้ง :2023-07-18 เวลา : น.
วันที่เกิดเหตุ : 2023-07-15
ระดับความรุนแรง i
หน่วยงานรับผิดชอบ
วันที่แจ้ง :2023-10-17 เวลา : น.
วันที่เกิดเหตุ : 2023-10-17
ระดับความรุนแรง f
หน่วยงานรับผิดชอบ กลุ่มการพยาบาล
วันที่แจ้ง :2023-10-19 เวลา : น.
วันที่เกิดเหตุ : 2023-10-18
ระดับความรุนแรง i
หน่วยงานรับผิดชอบ ห้องฉุกเฉิน
วันที่แจ้ง :2023-10-19 เวลา : น.
วันที่เกิดเหตุ : 2023-10-18
ระดับความรุนแรง i
หน่วยงานรับผิดชอบ ห้องฉุกเฉิน
วันที่แจ้ง :2023-11-04 เวลา : น.
วันที่เกิดเหตุ : 2023-11-04
ระดับความรุนแรง f
หน่วยงานรับผิดชอบ องค์กรแพทย์
วันที่แจ้ง :2024-02-28 เวลา : น.
วันที่เกิดเหตุ : 2024-02-25
ระดับความรุนแรง i
หน่วยงานรับผิดชอบ ผู้ป่วยใน
วันที่แจ้ง :2024-02-28 เวลา : น.
วันที่เกิดเหตุ : 2024-02-13
ระดับความรุนแรง i
หน่วยงานรับผิดชอบ ห้องฉุกเฉิน
วันที่แจ้ง :2024-02-28 เวลา : น.
วันที่เกิดเหตุ : 2024-02-13
ระดับความรุนแรง i
หน่วยงานรับผิดชอบ
วันที่แจ้ง :2024-04-06 เวลา : น.
วันที่เกิดเหตุ : 2024-04-05
ระดับความรุนแรง i
หน่วยงานรับผิดชอบ ผู้ป่วยใน
วันที่แจ้ง :2024-04-08 เวลา : น.
วันที่เกิดเหตุ : 2024-04-07
ระดับความรุนแรง i
หน่วยงานรับผิดชอบ ผู้ป่วยใน
วันที่แจ้ง :2024-04-10 เวลา : น.
วันที่เกิดเหตุ : 2024-04-06
ระดับความรุนแรง f
หน่วยงานรับผิดชอบ ผู้ป่วยใน
วันที่แจ้ง :2024-06-12 เวลา : น.
วันที่เกิดเหตุ : 2024-06-12
ระดับความรุนแรง f
หน่วยงานรับผิดชอบ องค์กรแพทย์
วันที่แจ้ง :2024-06-13 เวลา : น.
วันที่เกิดเหตุ : 2024-06-03
ระดับความรุนแรง i
หน่วยงานรับผิดชอบ ผู้ป่วยใน