รายชื่อผู้ที่คีย์ความเสี่ยงแล้วในช่วงวันที่ 2023-11-01  ถึง 2023-11-30
 
ความเสี่ยงด้านคลินิก
    1 คุณ กัลยาณี วิทยา
3 ครั้ง
    2 คุณ กาญจนา ชูพิพัฒน์
1 ครั้ง
    3 คุณ ปวิตรา มาลาม
2 ครั้ง
    4 คุณ ปิยะฉัตร จันโส
1 ครั้ง
    5 คุณ พรนิภา ฮาดฟอง
1 ครั้ง
    6 คุณ พิชานันท์ ทองออน
2 ครั้ง
    7 คุณ ภานุมาศ เทียรฆนิธิกูล
8 ครั้ง
    8 คุณ มนัสพงษ์ ผางมาลี
1 ครั้ง
    9 คุณ วงศ์จันทร์ นุตเวช
2 ครั้ง
    10 คุณ วริสรา มีอ่วม
15 ครั้ง
    11 คุณ สายสุณี แสนมั่ง
2 ครั้ง
    12 คุณ สุภาวิดา ดีเก
1 ครั้ง
    13 คุณ อภิสรา ทิเลา
1 ครั้ง
    14 คุณ อัจฉรารัตน์ มีหอม
2 ครั้ง
    15 คุณ แววธิดา นาสา
1 ครั้ง
ความเสี่ยงด้านทั่วไป
    1 คุณ กัลยาณี วิทยา
1 ครั้ง
    2 คุณ จริยา ดวงตาน้อย
2 ครั้ง
    3 คุณ ชุติมน ดวงสุภา
2 ครั้ง
    4 คุณ ฐานิการ สุวรรณ
3 ครั้ง
    5 คุณ ณัฐธัญ กรดแก้ว
1 ครั้ง
    6 คุณ บุญรัตน์ ชัยโรจน์ปัญญา
2 ครั้ง
    7 คุณ ปิยะฉัตร จันโส
1 ครั้ง
    8 คุณ มนัสพงษ์ ผางมาลี
1 ครั้ง
    9 คุณ ละมุด คุณประเสริฐ
2 ครั้ง
    10 คุณ วงศ์จันทร์ นุตเวช
1 ครั้ง
    11 คุณ วัชราภรณ์ อินแดน
2 ครั้ง
    12 คุณ วิภาดา หอมอ่อน
2 ครั้ง
    13 คุณ ศิริวรรณ สีกา
1 ครั้ง
    14 คุณ สมฤทัย ขันทะศิลา
2 ครั้ง
    15 คุณ สายสุณี แสนมั่ง
3 ครั้ง
    16 คุณ อภิสรา ทิเลา
1 ครั้ง
    17 คุณ อานนท์ มาคำ
2 ครั้ง
    18 คุณ เจริญ จันโส
2 ครั้ง
    19 คุณ แววธิดา นาสา
2 ครั้ง