รายชื่อผู้ที่คีย์ความเสี่ยงแล้วในช่วงวันที่ 2024-04-01  ถึง 2024-04-30
 
ความเสี่ยงด้านคลินิก
    1 คุณ กรชนก ให้วัฒนานุกูล
1 ครั้ง
    2 คุณ จักรพันธ์ จันอุทัย
1 ครั้ง
    3 คุณ พยอม มาคูณ
3 ครั้ง
    4 คุณ พรนิภา ฮาดฟอง
1 ครั้ง
    5 คุณ มนัสพงษ์ ผางมาลี
1 ครั้ง
    6 คุณ วราภรณ์ ปิ่นสิงห์โต
1 ครั้ง
    7 คุณ วริสรา มีอ่วม
1 ครั้ง
ความเสี่ยงด้านทั่วไป
    1 คุณ ชุติมน ดวงสุภา
1 ครั้ง
    2 คุณ ฐานิการ สุวรรณ
1 ครั้ง
    3 คุณ พิชานันท์ ทองออน
1 ครั้ง
    4 คุณ มนัสพงษ์ ผางมาลี
1 ครั้ง
    5 คุณ วราภรณ์ ปิ่นสิงห์โต
1 ครั้ง
    6 คุณ ศิริพร ศรีชัยชนะ
3 ครั้ง