รายชื่อผู้ที่คีย์ความเสี่ยงแล้วในช่วงวันที่ 2024-06-01  ถึง 2024-06-30
 
ความเสี่ยงด้านคลินิก
    1 คุณ จักรพันธ์ จันอุทัย
2 ครั้ง
    2 คุณ พรนิภา ฮาดฟอง
1 ครั้ง
    3 คุณ วงศ์จันทร์ นุตเวช
1 ครั้ง
    4 คุณ วราภรณ์ ปิ่นสิงห์โต
1 ครั้ง
    5 คุณ วริสรา มีอ่วม
2 ครั้ง
    6 คุณ อัจฉรารัตน์ มีหอม
1 ครั้ง
    7 คุณ แววธิดา นาสา
1 ครั้ง
ความเสี่ยงด้านทั่วไป
    1 คุณ ชุติมน ดวงสุภา
1 ครั้ง
    2 คุณ ฐานิการ สุวรรณ
1 ครั้ง
    3 คุณ วราภรณ์ ปิ่นสิงห์โต
1 ครั้ง
    4 คุณ สุภาวิดา ดีเก
4 ครั้ง
    5 คุณ เอกพันธ์ จันทร์อุ่น
1 ครั้ง
    6 คุณ แววธิดา นาสา
1 ครั้ง