รายชื่อผู้ที่คีย์ความเสี่ยงแล้วในช่วงวันที่ 2024-07-01  ถึง 2024-07-31
 
ความเสี่ยงด้านคลินิก
    1 คุณ พิชานันท์ ทองออน
2 ครั้ง
    2 คุณ สุภาวิดา ดีเก
2 ครั้ง
ความเสี่ยงด้านทั่วไป
    1 คุณ กัลลิกา จันคำเรือง
1 ครั้ง
    2 คุณ ศิริวรรณ สีกา
1 ครั้ง
    3 คุณ สมฤทัย ขันทะศิลา
1 ครั้ง