รายชื่อผู้ที่คีย์ความเสี่ยงแล้วในช่วงวันที่ 2024-02-01  ถึง 2024-02-29
 
ความเสี่ยงด้านคลินิก
    1 คุณ กาญจนา ชูพิพัฒน์
1 ครั้ง
    2 คุณ จักรพันธ์ จันอุทัย
1 ครั้ง
    3 คุณ ณัฐกร หงษ์ดำเนิน
1 ครั้ง
    4 คุณ พรนิภา ฮาดฟอง
1 ครั้ง
    5 คุณ ภานุมาศ เทียรฆนิธิกูล
2 ครั้ง
    6 คุณ สาลินี มูลเขียน
6 ครั้ง
    7 คุณ สุภาวิดา ดีเก
1 ครั้ง
    8 คุณ อภิสรา ทิเลา
3 ครั้ง
    9 คุณ อัจฉรารัตน์ มีหอม
2 ครั้ง
ความเสี่ยงด้านทั่วไป
    1 คุณ จริยา ดวงตาน้อย
2 ครั้ง
    2 คุณ จักรพันธ์ จันอุทัย
1 ครั้ง
    3 คุณ ณัฐกร หงษ์ดำเนิน
14 ครั้ง
    4 คุณ ณัฐธัญ กรดแก้ว
3 ครั้ง
    5 คุณ ธนวัตน์ ศรีสงคราม
4 ครั้ง
    6 คุณ ประจักษ์ มากมี
3 ครั้ง
    7 คุณ พนิดา บัวคำ
2 ครั้ง
    8 คุณ พรนิภา ฮาดฟอง
3 ครั้ง
    9 คุณ พิชานันท์ ทองออน
6 ครั้ง
    10 คุณ ภานุมาศ เทียรฆนิธิกูล
2 ครั้ง
    11 คุณ วราภรณ์ ปิ่นสิงห์โต
3 ครั้ง
    12 คุณ ศิริพร ศรีชัยชนะ
2 ครั้ง
    13 คุณ สาลินี มูลเขียน
1 ครั้ง
    14 คุณ เจริญ จันโส
2 ครั้ง