รายชื่อผู้ที่คีย์ความเสี่ยงแล้วในช่วงวันที่ 2024-01-01  ถึง 2024-01-31
 
ความเสี่ยงด้านคลินิก
    1 คุณ จักรพันธ์ จันอุทัย
1 ครั้ง
    2 คุณ พิชานันท์ ทองออน
2 ครั้ง
    3 คุณ วริสรา มีอ่วม
2 ครั้ง
    4 คุณ สุภาวิดา ดีเก
2 ครั้ง
    5 คุณ อัจฉรารัตน์ มีหอม
2 ครั้ง
ความเสี่ยงด้านทั่วไป
    1 คุณ จักรพันธ์ จันอุทัย
3 ครั้ง
    2 คุณ ฐานิการ สุวรรณ
1 ครั้ง
    3 คุณ สุภาวิดา ดีเก
1 ครั้ง