Facebook

รับสมัครงาน

เรื่อง รับสมัครบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ (รายวัน) 
ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ เปิดรับสมัคร ๒๒ - ๒๙ กันยายน ๒๕๖๖ (เว้นวันหยุดราชการ)

ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่ง นักจิตวิทยาคลีนิค

รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ ตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ ตำแหน่งนักจิตวิทยาคลินิก ตำแหน่งแพทย์แผนไทย ตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุและตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 ตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้ (สอบข้อเขียน)

ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้

ภาพจัดเตรียมหอพยาบาลผู้ป่วยโควิด โรงพยาบาลบ้านโคก

© 2023 งานเทคโนโลยีสารสนเทศทางการแพทย์ โรงพยาบาลบ้านโคก

การเข้าใช้งานเว็บไซต์ถือเป็นการยอมรับใน เงื่อนไขการใช้งานเว็บไซต์ และเว็บไซต์นี้มีการใช้คุกกี้-Cookies ขอให้ทุกท่านให้ความยิมยิมสำหรับการใช้คุกกี้ประเภทที่จะต้องขอความยิมยอมจากท่านด้วย หากไม่ให้ความยิมยอม ท่านยังเข้าใช้งานเว็บไซต์นี้ได้ต่อไป สามารถศึกษา "นโยบายคุกกี้" ได้ตามที่ปรากฏรายละเอียดใน เงื่อนไขการใช้งานเว็บไซต์