โรงพยาบาลบ้านโคก สร้างขึ้นในปี พ.ศ. 2526 โดยงบประมาณจาก กระทรวงสาธารณสุข บนเนื้อที่ 16 ไร่ ที่ได้รับการบริจาคจากราษฎรจำนวน 5 ราย เปิดให้บริการครั้งแรกวันที่ 1 ตุลาคม 2527 เป็นโรงพยาบาลขนาด 10 เตียง ประกอบด้วย อาคารผุ้ป่วยนอก 1 หลัง อาคารซักฟอก 1 หลัง บ้านพัก 5-6 1 หลัง บ้านพักพยาบาลขนาด 10 ห้อง 1 หลังโดยมี
นายแพทย์อนันต์ สุริยะวงค์ เป็นผู้อำนวยการคนแรก

      

ชื่อผู้อำนวยการ
ปีที่ดำรงตำแหน่ง
นพ.อนันต์ โลหะพัฒนบำรุง
ตุลาคม 2527-พฤษภาคม 2528
นพ.ชัชวาล ศรีจันทร์ดร มิถุนายน 2528 - พฤษภาคม 2529
นพ.ทศนาถ อำพนนวรัตน์ มิถุนายน 2529 - พฤษภาคม 2530
นพ.กิตติพงษ์ อุบลสะอาด
มิถุนายน 2530 - ตุลาคม 2531
นพญ.สุจินต์ ธรรมดี
พฤศจิกายน 2531- พฤษภาคม 2533
นพ.ประพันธ์ จันทะโพธิ
มิถุนายน 2533-พฤษภาคม 2536
นพ.วฤธ นิลพานิช มิถุนายน 2536 - พฤษภาคม 2538
นพ.ธัชพร กันกา
มิถุนายน 2538 - พฤษภาคม2539
นพ.สมเกียรติ อัศวโรจนพงค์  มิถุนายน 2539 - พฤษภาคม 2540
นพญ.สลริน กองสมัคร  มิถุนายน 2540 - เมษายน 2543
นพ.พีรชา คูเษมกิจ  พฤษภาคม 2543 - พฤษภาคม 2543
นพ.บรรยง เวทยไวกูณฑ์  พฤษภาคม 2544 - พฤษภาคม 2545
นพญ.ดารณี ลิ้มรุ่งยืนยง  พฤษภาคม 2545 - พฤษภาคม 2546
นพ.นายแพทย์ทรงยศ ใจยินดี  พฤษภาคม 2546 - พฤษภาคม 2547
นพ.กรกฤช ลิ้มสมมุติ  พฤษภาคม 2547 - มิถุนายน 2555
นพ.วิชาญ จันทสิงห์  กรกฏาคม 2555 - ปัจจุบัน

 

โรงพยาบาลบ้านโคก ได้เปิดให้บริการเป็นโรงพยาบาลขนาด 10 เตียง มาเป็นเวลา 14 ปี มีผู้อำนวยการถึง 10 คน ถือได้ว่ามีการเปลี่ยนผู้อำนวยการบ่อยที่สุดในจังหวัด ซึ่งผู้อำนวยการแต่ละท่านก็ได้ทำประโยชน์ไว้มากมายแก่โรงพยาบาล รวมทั้งชาวบ้านโคกและในปี 2540 ก็ได้รับงบปรมาณยกฐานะเป็น 30 เตียงก่อสร้างแล้วเสร็จ ปี 2541 และเปิดให้บริการในวันที่ 1 เมษายน 2542 ประกอบด้วย อาคารผู้ป่วยนอก 1 หลังอาคารผู้ป่วยใน 1 หลัง อาคารพักพยาบาล 1 หลัง บ้านพัก 3 หลัง อาคารซัพพลาย 1 หลัง และอาคารพัสดุ 1 หลังด้วยงบประมาณ จำนวน 20 ล้านบาท ปัจจุบันมี นายแพทย์วิชาญ จันทสิงห์เป็นผู้อำนวยการ มีเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายรวม 66 คน ให้บริการด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และรักษาพยาบาลแก่ ประชาชนในเขตอำเภอบ้านโคกและ สปป.ลาวที่เข้ามารับบริการ

© 2024 งานเทคโนโลยีสารสนเทศทางการแพทย์ โรงพยาบาลบ้านโคก

การเข้าใช้งานเว็บไซต์ถือเป็นการยอมรับใน เงื่อนไขการใช้งานเว็บไซต์ และเว็บไซต์นี้มีการใช้คุกกี้-Cookies ขอให้ทุกท่านให้ความยิมยิมสำหรับการใช้คุกกี้ประเภทที่จะต้องขอความยิมยอมจากท่านด้วย หากไม่ให้ความยิมยอม ท่านยังเข้าใช้งานเว็บไซต์นี้ได้ต่อไป สามารถศึกษา "นโยบายคุกกี้" ได้ตามที่ปรากฏรายละเอียดใน เงื่อนไขการใช้งานเว็บไซต์