ให้เรตสมาชิก: 2 / 5

ดาวใช้งานดาวใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน
 

ขั้นตอนกำรรับบริการแผนกผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลโรงพยาบาลบ้านโคก จังหวัดอุตรดิตถ์

1. แจ้งทำบัตรขอรับบริการที่จุดประชาสัมพันธ์ / รับบัตร / ห้องทำบัตร
   1.1 ผู้รับบริการรายเก่า : ยื่นบัตรประจำตัวโรงพยาบาลบ้านโคก หรือแจ้งค้นประวัติเก่า
   1.2 ผู้รับบริการรายใหม่ : แจ้งทำประวัติใหม่ โดยยื่นบัตรประจำตัวประชาชนด้วย
2. รับบัตรคิวการรับบริการ 
3. รับการตรวจสอบสิทธิการรักษา : เจ้าหน้าที่ห้องบัตรและเจ้าหน้าที่ห้องงานประกันจะเป็นผู้ดำเนินการให้ หากมีข้อสงสัยหรือจำเป็นต้องอธิบายแก่ผู้รับบริการรายใด เจ้าหน้าที่ห้อง   
    งานประกันจะแจ้งเป็นรายบุคคล
4. ชั่งน้ำหนัก วัดความดันโลหิต รับการซักประวัติและประเมินความเร่งด่วนในการตรวจรักษาโดยพยาบาล
5. รับการตรวจพิเศษก่อนพบแพทย์ เช่น ตรวจเลือด ปัสสาวะ เอกซเรย์ ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (ถ้ามี)
6. เข้าห้องตรวจรับการตรวจรักษา
7. ยื่นเอกสารจากห้องตรวจที่โต๊ะพยาบาลหน้าห้องตรวจ : เพื่อรับบริการหลังการตรวจ / นัด / แนะนำ
8. รับบริการที่ห้องการเงิน / ห้องยา หรือห้องต่างๆที่พยาบาลโต๊ะพยาบาลหน้าห้องตรวจ แจ้งแก่ท่าน

© 2024 งานเทคโนโลยีสารสนเทศทางการแพทย์ โรงพยาบาลบ้านโคก

การเข้าใช้งานเว็บไซต์ถือเป็นการยอมรับใน เงื่อนไขการใช้งานเว็บไซต์ และเว็บไซต์นี้มีการใช้คุกกี้-Cookies ขอให้ทุกท่านให้ความยิมยิมสำหรับการใช้คุกกี้ประเภทที่จะต้องขอความยิมยอมจากท่านด้วย หากไม่ให้ความยิมยอม ท่านยังเข้าใช้งานเว็บไซต์นี้ได้ต่อไป สามารถศึกษา "นโยบายคุกกี้" ได้ตามที่ปรากฏรายละเอียดใน เงื่อนไขการใช้งานเว็บไซต์