ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน
 

วิสัยทัศน์
          
เป็นองค์กรที่ให้บริการด้านสุขภาพได้มาตรฐาน ประชาชนสุขภาพดี เจ้าหน้าที่มีความสุข 

พันธกิจ

1.ให้บริการสุขภาพได้มาตรฐาน เน้นผู้รับบริการเป็นศูนย์กลางแบบมีส่วนร่วม
2.ส่งเสริมสุขภาพของประชาชนภายใต้ความร่วมมือของภาคีเครือข่าย
3.ส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่สุขภาพดีและมีความสุข
4.บริหารเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล

ค่านิยม
          ลูกค้าสำคัญที่สุด ทีมงานสัมพันธ์ มุ่งมั่นกระบวนการ สานด้วยอริยสัจสี่ ทำดีอย่างต่อเนื่อง

เข็มมุ่ง

1.ลดภาวะแทรกซ้อนผู้ป่วยโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง
2.พัฒนาบริการสุขภาพจิตให้มีประสิทธิภาพทั้งในคลินิกและชุมชน
3.ลดปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น4.พัฒนาระบบส่งต่อที่มีประสิทธิภาพ
5.สร้างเครือข่ายการดูแลโรคติดต่อระหว่างเมืองป้องกันการระบาดโรคติดต่อระหว่างประเทศ
6.พัฒนาชุมชนต้นแบบในการดูแลตนเองด้านสุขภาพตามกลุ่มวัย

© 2023 งานเทคโนโลยีสารสนเทศทางการแพทย์ โรงพยาบาลบ้านโคก