[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 1.50
  
  


       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       


       
        ข่าวเทคโนโลยี
  

Username :
Password :
[ สมัครสมาชิก ] | [ ลืมรหัสผ่าน ]

 ภาพดูงานประจวบ
  
ข้อมูลทั่วไป  
 


ข้อมูลทั่วไป ข้อมูลทรัพยากรสาธารณสุข  และข้อมูลสถานะสุขภาพ

 

1. ข้อมูลทั่วไป

   1.1. สภาพทั่วไปและประวัติอำเภอบ้านโคก

                อำเภอบ้านโคก  เดิมอยู่ในเขตการปกครองของอำเภอฟากท่า ยกฐานะเป็นกิ่งอำเภอเมื่อปี

.. 2520  และยกฐานะเป็นอำเภอ   เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2530   ตั้งอยู่ทางทิศเหนือของจังหวัดอุตรดิตถ์  มีพื้นที่ประมาณ 1,055.91  ตารางกิโลเมตร

หรือประมาณ 671.674 ไร่  ระยะทางห่างจากจังหวัดอุตรดิตถ์  165 กิโลเมตร เป็นอำเภอชายแดน มีแนวเขตติดต่อกับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวเป็น

ระยะทาง  115  กิโลเมตร

 

  1.2. ข้อมูลทางด้านภูมิศาสตร์

ลักษณะภูมิประเทศ

                พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบสูง และภูเขาใหญ่น้อยสลับกันไป มีภูเขากั้นระหว่างไทย - สปป.ลาว มีพื้นที่ประมาณ 1 ใน 5 ของพื้นที่ทั้งหมด             

 

ลักษณะภูมิอากาศ

                ลักษณะภูมิอากาศจัดอยู่ในอากาศแบบฝนเมืองร้อน  (Tropical – Savannah Climate)โดยมีระยะช่วงฝนสลับกับช่วงอากาศแห้งแล้ง  แตกต่างกันอย่างชัดเจนและเนื่องจากภูมิประเทศส่วนใหญ่เป็นภูเขาและที่สูง  จึงทำให้ฤดูร้อน  (มีนาคม พฤษภาคม) อุณหภูมิสูงเฉลี่ย 39-41 องศาเซลเซียส  และในช่วงฤดูหนาว (พฤศจิกายน กุมภาพันธ์)  อากาศหนาวจัด อุณหภูมิเฉลี่ย 6-12 องศาเซลเซียส  ฤดูฝน(มิถุนายน ตุลาคม) จะมีปริมาณน้ำฝนเฉลี่ย  1,500  มิลลิลิตรต่อปี

 

แหล่งท่องเที่ยว

                1.  ภูทุ่งแร้ง   ตั้งอยู่บ้านม่วงเจ็ดต้น  หมู่ที่ 7  .ม่วงเจ็ดต้น  เป็นส่วนหนึ่งของทิวเขาหลวงพระบาง  สูงประมาณ  1,300  เมตร  กั้นเขตแดนระหว่างไทย-ลาว  ห่างจากหมู่บ้านระยะทางประมาณ 5  กิโลเมตร  เมื่อขึ้นถึงยอดเขาจะเห็นเป็นลานกว้างที่สวยงาม  มีกล้วยไม้หลายชนิดและดอกไม้ป่าที่หาดูได้ยาก 

                2.  ต้นมะม่วง 1,000 ปี  ตั้งอยู่บ้านโคกเหนือ  .1 .บ้านโคก  ห่างจากที่ว่าการอำเภอไปประมาณ  150 เมตร  อยู่ในบริเวณวัดโคกเหนือ  ต้นมะม่วง 1,000 ปี  เป็นต้นมะม่วงป่า  โดยสำรวจวัดได้จากลำต้นโดยรอบประมาณ 8 เมตร  สูงจากโคนต้นถึงปลายยอดประมาณ  25 เมตร เป็นต้นมะม่วงที่เก่าแก่และใหญ่ที่สุดของอำเภอ

                3.  หมู่บ้านทอผ้ามัดหมี่ตั้งอยู่บ้านนาขุม ม.1 .นาขุม เป็นหมู่บ้านที่มีการทอผ้ามัดหมี่มายาวนานและมากที่สุดของอำเภอบ้านโคก  สามารถเดินทางไปเยี่ยมชมได้ที่ศูนย์สาธิตกลุ่มแม่บ้านนาขุมโดยจะเห็นวิธีการทอผ้ามัดหมี่  การทอผ้าพื้นเมืองและการทอผ้าขาวม้า  พร้อมทั้งสามารถเลือกซื้อได้ในราคาถูก

                4.  ช่องทางภูดู่  ตั้งอยู่บ้านม่วงเจ็ดต้น  .2  .ม่วงเจ็ดต้น  บริเวณชายแดนระหว่างไทย- สปป.ลาว  ห่างจากแยกทางหลวงสายบ้านม่วงเจ็ดต้น-บ้านห้วยมุ่น  ประมาณ 6 กิโลเมตร เป็นจุดผ่อนปรนค้าขายชายแดนระหว่างราษฎรทั้งสองประเทศ  ส่วนใหญ่จะมีสินค้าอุปโภค-บริโภคจากสาธารณรัฐประชาชนจีน  ได้แก่  สุรา  ไวน์  บุหรี่  ผ้า  รองเท้า  เป็นต้น  โดยจะเปิดให้มีการค้าขายกันในทุกวันเสาร์ของสัปดาห์

                5.  ช่องทางหมาหลง  ตั้งอยู่บ้านบ่อเบี้ย ม.1  .บ่อเบี้ย  บริเวณชายแดนระหว่างไทย สปป.ลาว  ห่างจากที่ว่าการอำเภอบ้านโคก  ประมาณ 52 กิโลเมตร  เป็นด่านประเพณีค้าขายระหว่างราษฎรทั้งสองประเทศ  ส่วนใหญ่จะมีสินค้าอุปโภค-บริโภคและพืชไร่  โดยจะเปิดให้มีการค้าขายกันในทุกวันอาทิตย์

                6.  ช่องทางห้วยต่าง  ตั้งอยู่บ้านโคกใน  . 7 .บ้านโคก  บริเวณชายแดนระหว่างไทย สปป.ลาว  ห่างจากที่ว่าการอำเภอบ้านโคก  ประมาณ 13 กิโลเมตร  เป็นจุดผ่อนปรนค้าขายชายแดนระหว่างราษฎรทั้งสองประเทศ  มีการซื้อขายพืชไร่  เช่น  ข้าวโพด  ถั่วลิสง  เป็นต้น โดยมีพ่อค้าจากไทยเข้าไปรับซื้อ  โดยจะเปิดให้มีการค้าขายกันในทุกวันอังคารของสัปดาห์

 

ศาสนาและวัฒนธรรม

                ประชาชนส่วนใหญ่คิดเป็นร้อยละ  99.8  นับถือศาสนาพุทธ  นอกนั้นนับถือศาสนาอื่นๆ  โดยมีสถาบันทางพุทธศาสนา  คือ วัด  จำนวน  7  แห่ง  สำนักสงฆ์  จำนวน  16  แห่ง  มีพระภิกษุ จำนวน 17  รูป  สามเณร 6 รูป  ส่วนประเพณีคล้ายทางภาคเหนือผสมผสานกับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  เช่น  ประเพณี ทำบุญในวันสงกรานต์  การรดน้ำดำหัว  การบายศรีสู่ขวัญ  ประเพณีทำบุญพระเวส  สลากพัตร ฯลฯ
 

 

 2.2 สภาพทางสังคม

                อำเภอบ้านโคก มีชายแดนติดต่อกับ สปป.ลาว   เป็นระยะทางยาวประมาณ 115  กิโลเมตรมีช่องทางเข้าออกไม่น้อยกว่า  11  ช่องทาง  และยังสามารถเดินทางเข้ามาตามสันเขา ลำห้วย มีปัญหาการหลบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายของคน สปป.ลาว  ซึ่งมีญาติอยู่อำเภอบ้านโคก   ทำให้หมู่เสี่ยงเกิดโรคติดต่อระหว่างชายแดนได้ เช่น ไข้เลือดออก ไข้มาลาเลีย

 

การปกครอง     (เขตรับผิดชอบทั้งหมด    28   หมู่บ้าน)

ที่อำเภอบ้านโคกมีพื้นที่รวม 1,055.91 ตารางกิโลเมตร จำนวนประชากร เมื่อเดือนกรกฎาคม 2554 รวมทั้งสิ้น 14,613 คน เป็นชาย 7,582  คน หญิง 7,031 คน  4,576  หลังคาเรือน  4,581  ครอบครัว ความหนาแน่นประชากร13.84 คนต่อพื้นที่ตารางกิโลเมตร แบ่งการปกครองออกเป็น 4 ตำบล 28  หมู่บ้าน แต่ละตำบลจะมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทำหน้าที่ในการบริหารจัดการ มีรายละเอียดดังนี้ 
        -
เทศบาลตำบลบ้านโคก ครอบคลุมพื้นที่ตำบลบ้านโคกทั้งตำบล โดยแบ่งเขตการปกครองออกเป็น 
7
หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ที่ 1 บ้านโคกเหนือ  หมู่ที่ 2  บ้านน้ำแพ  หมู่ที่ 3 บ้านโคกใหม่ 
หมู่ที่ 4 บ้านห้วยครั่ง   หมู่ที่ บ้านฟากนา   หมู่ที่ บ้านน้อยน้ำแพ 
หมู่ที่ 7 บ้านโคกใน 
        -
องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงเจ็ดต้น ครอบคลุมพื้นที่ตำบลม่วงเจ็ดต้นทั้งตำบล โดยแบ่งเขตการปกครองออกเป็น 7 หมู่บ้าน ได้แก่  หมู่ที่ 1  บ้านห้วยน้อยกา  หมู่ที่ 2 บ้านม่วงเจ็ดต้น  หมู่ที่ 3 บ้านวังสัมพันธ์หมู่ที่ 4 บ้านห้วยยศ    หมู่ที่ บ้านน้ำลัด  หมู่ที่ 6 บ้านซำผาก้ามหมู่ที่ 7 บ้านม่วงเจ็ดต้น
        -
องค์การบริหารส่วนตำบลนาขุม ครอบคลุมพื้นที่ตำบลนาขุมทั้งตำบล โดยแบ่งเขตการปกครองออกเป็น 7 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ที่ 1 บ้านนาขุม  หมู่ที่ 2 บ้านห้วยเหล่า  หมู่ที่  3 บ้านม่วงชุม   หมู่ที่ 4 บ้านสุมข้าม   หมู่ที่  5 บ้านนาบัว   หมู่ที่  6 บ้านห้วยไคร้    หมู่ที่  7  บ้านโพนหญ้านาง -ปางควาย                
        -
องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อเบี้ย ครอบคลุมพื้นที่ตำบลบ่อเบี้ยทั้งตำบล โดยแบ่งเขตการปกครองออกเป็น 7 หมู่บ้าน  ได้แก่ หมู่ที่ 1 บ้านบ่อเบี้ย   หมู่ที่ 2   บ้านห้วยไผ่  หมู่ที่ บ้านปางคอม   หมู่ที่ 7 บ้านห้วยยาง   หมู่ที่ 8   บ้านเด่นชาติ  หมู่ที่ 9บ้านปางไฮ  หมู่ที่ 10 บ้านภูต่าง 
หมายเหตุ   หมู่ที่ 4 บ้านใหม่ ,หมู่ที่ 5 บ้านสว่าง และหมู่ที่ 6 บ้านกลาง อยู่ระหว่างการปัก 
ปันหลักเขตแดนระหว่างเขตอำเภอบ้านโคก จังหวัดอุตรดิตถ์  และแขวงไชยบุรี สาธารณรัฐประชาธิปไตย

 

    2.1 ข้อมูลทางด้านเศรษฐกิจ

 

การประกอบอาชีพ

ประชาชนในอำเภอบ้านโคก  จะประกอบอาชีพด้านการเกษตรเป็นส่วนใหญ่   ได้แก่  การปลูกข้าว  ข้าวโพด  ถั่วลิสง  ถั่วเหลือง  เป็นต้น   โดยมีพ่อค้ามารับซื้อในหมู่บ้าน และเป็นรายได้หลักของครอบครัว  ด้านการเลี้ยงสัตว์ ส่วนใหญ่จะเลี้ยงไว้เพื่อการใช้งาน และการบริโภค ได้แก่  โคพันธุ์พื้นเมือง  กระบือ  เป็ด  ไก่  หมู่  เป็นต้น

 

อาชีพรอง และอาชีพเสริม

อาชีพรอง ได้แก่ การรับจ้างทั่วไป ซึ่งส่วนใหญ่จะไปรับจ้างที่ต่างจังหวัด โดยเฉพาะกรุงเทพฯ และ

ต่างประเทศ  เช่น  บรูไน  ไต้หวัน  เกาหลี เป็นต้น  ส่วนอาชีพเสริมได้แก่  การทอผ้าพื้นเมือง  การทำ  ไม้กวาดตองกง  การหล่ออิฐบล็อก  เป็นต้น

 

การค้าขายชายแดน

อำเภอบ้านโคก   มีจุดผ่อนปรนชั่วคราวชายแดนระหว่างไทย    สปป.ลาว  เพื่อประโยชน์ในการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างราชอาณาจักรไทยและสปป.ลาว ตลอดจนเป็นการพัฒนาเศรษฐกิจตามแนวชายแดน ให้มีความมั่นคงและเจริญยั่งยืน โดยในปัจจุบันการค้าขายชายแดนไทยสปป.ลาว มีการค้าขายแลกเปลี่ยนสินค้า  ซึ่งเป็นไปตามประกาศจังหวัดอุตรดิตถ์  เรื่อง   การกำหนดประเภทและปริมาณสินค้าที่จะซื้อขาย แลกเปลี่ยน  จำนวน  2  แห่ง  คือ  จุดผ่อนปรนช่องภูดู่  และจุดผ่อนปรนช่องห้วยต่าง   นอกจากนี้ยังมีด่านประเพณีค้าขายช่องหมาหลงอีก  1  แห่ง 

 

 2.2  ข้อมูลด้านการศึกษา

การศึกษา

จำนวนโรงเรียน, สถานศึกษา   ทั้งหมด   19    แห่ง

-          โรงเรียนประถมศึกษา  จำนวน  18  แห่ง  มีนักเรียน 1,153 คน

-          โรงเรียนขยายโอกาส   จำนวน  2  แห่ง   มีนักเรียนมัธยม 112 คน

-          โรงเรียนมัธยมศึกษา   จำนวน  1  แห่ง    มีนักเรียน 754 คน

        มีศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก


    2.3 เกี่ยวกับสาธารณสุข
สถานบริการด้านสาธารณสุข
-โรงพยาบาลชุมชน ขนาด 30 เตียง 1 แห่ง
-รพ.สต.  5 แห่ง  
-ศูนย์สุขภาพชุมชน 4 แห่ง
-ศสมช.ประจำหมู่บ้าน 4 แห่ง
-สถานพยาบาลเอกชน 1 แห่ง
-ร้านขายยา 1 แห่ง
-อาสาสมัครสาธารณสุขมูลฐาน  อสม.   จำนวน   280 คน           

บุคลากรโรงพยาบาล ประกอบด้วย

แพทย์                       จำนวน   2   คน

ทันตแพทย์                 จำนวน   2   คน

เภสัชกร                    จำนวน   2    คน

พยาบาลวิชาชีพ          จำนวน  26   คน

นักวิชาการสาธารณสุข  จำนวน   1    คน

เทคนิคการแพทย์        จำนวน   1    คน

เจ้าหน้าที่อื่น               จำนวน  40   คน

รวมทั้งหมด                จำนวน  74   คน

บุคลากรหน่วยปฐมภูมิ ประกอบด้วย

พยาบาลวิชาชีพ            จำนวน      2   คน

นักวิชาการสาธารณสุข  จำนวน   12   คน

เจ้าหน้าที่สาธารณสุข    จำนวน     6   คน

เจ้าหน้าที่อื่น                จำนวน    16   คน

รวมทั้งหมด                 จำนวน     36  คน

  2.4 ร้านค้าและสถานประกอบการ

 


  
โรงพยาบาลบ้านโคก
232 หมู่ 3 ต.บ้านโคก อ.บ้านโคก จ.อุตรดิตถ์