มีเรื่องแจ้งให้ทราบค่ะ ยังไม่มีหลายท่านที่ยังลืมระบส่วนที่สำคัญ คือ ุหน่วยงานที่รับผิดชอบในความเสี่ยง
ทำให้เรื่องไม่ถึงกรรมการและ ลืมระบุระดับความเสี่ยงค่ะ เนื่องจากระบบยังไม่ได้เตือนในส่วนนี้ค่ะ แบบว่างานยุ่งคุ่ะ 
จำนวนเรื่องที่ไม่ได้รับการแก้ไขด้านคลินิก
1. กลุ่มการพยาบาล 104 เรื่อง
2.กลุ่มงานเทคนิคบริการ 0 เรื่อง
3. เวขปฏิบัติครอบครัว 22 เรื่อง
4. ฝ่ายทันตกรรม 4 เรื่อง
5. งานบริหารทั่วไป 96 เรื่อง
6. เภสัชกรรมชุมชน 0 เรื่อง
7.งานประกันสุขภาพ 0 เรื่อง
8. องค์กรแพทย์ 130 เรื่อง
9. กรรมการความเสี่ยง 16 เรื่อง
11. งานผู้ป่วยนอก 1 เรื่อง
12. งานผู้ป่วยใน 45 เรื่อง
13. งานห้องฉุกเฉิน 4 เรื่อง
14. ห้องคลอด 0 เรื่อง
15. ห้องผ่าตัด 0 เรื่อง
16. ห้องให้คำปรึกษา 6 เรื่อง
17. หน่วยจ่ายกลาง 22 เรื่อง
17. งานเวชระเบียน 8 เรื่อง
18. งานเทคโนฯและคอมพิวเตอร์ 0 เรื่อง
19. งานกายภาพบำบัด 2 เรื่อง
20. งานแพทย์แผนไทย 2 เรื่อง
21. งานรังสีวิทยา 4 เรื่อง
22. งานโภชนาการ 4 เรื่อง
23. ? เรื่อง
24. ? เรื่อง
จำนวนเรื่องที่ไม่ได้รับการแก้ไขด้านทั่วไป
1. กลุ่มการพยาบาล 115 เรื่อง
2.กลุ่มงานเทคนิคบริการ 0 เรื่อง
3. เวขปฏิบัติครอบครัว 102 เรื่อง
4. ฝ่ายทันตกรรม 2 เรื่อง
5. งานบริหารทั่วไป 1726 เรื่อง
6. เภสัชกรรมชุมชน 0 เรื่อง
7.งานประกันสุขภาพ 1 เรื่อง
8. องค์กรแพทย์ 90 เรื่อง
9. กรรมการความเสี่ยง 438 เรื่อง
10. งานผู้ป่วยนอก 0 เรื่อง
11. งานผู้ป่วยใน 16 เรื่อง
12. งานห้องฉุกเฉิน 7 เรื่อง
13. งานห้องคลอด 0 เรื่อง เรื่อง
14. งานห้องผ่าตัด 0 เรื่อง
15. ห้องให้คำปรึกษา 5 เรื่อง
16. หน่วยจ่ายกลาง 59 เรื่อง
17. งานเวชระเบียน 5 เรื่อง
18. งานเทคโนฯและคอมพิวเตอร์ 0 เรื่อง
19. งานกายภาพบำบัด 0 เรื่อง
20. งานแพทย์แผนไทย 1 เรื่อง
21. งานรังสีวิทยา 0 เรื่อง
22. งานโภชนาการ 8 เรื่อง
23. ? เรื่อง
24. ? เรื่อง
ความเสี่ยงด้านคลินิกที่ไม่ได้รับการแก้ไข ระดับ ตั้งแต่ F - I
วันที่แจ้ง :2013-04-08 เวลา : น.
วันที่เกิดเหตุ : 2013-04-04
ระดับความรุนแรง f
หน่วยงานรับผิดชอบ
วันที่แจ้ง :2013-04-08 เวลา : น.
วันที่เกิดเหตุ : 2013-04-04
ระดับความรุนแรง f
หน่วยงานรับผิดชอบ
วันที่แจ้ง :2016-08-29 เวลา : น.
วันที่เกิดเหตุ : 2016-08-29
ระดับความรุนแรง f
หน่วยงานรับผิดชอบ บริหารงานทั่วไป
วันที่แจ้ง :2017-07-20 เวลา : น.
วันที่เกิดเหตุ : 2017-07-19
ระดับความรุนแรง f
หน่วยงานรับผิดชอบ
วันที่แจ้ง :2017-08-04 เวลา : น.
วันที่เกิดเหตุ : 2017-08-03
ระดับความรุนแรง f
หน่วยงานรับผิดชอบ องค์กรแพทย์
วันที่แจ้ง :2017-11-14 เวลา : น.
วันที่เกิดเหตุ : 2017-11-14
ระดับความรุนแรง f
หน่วยงานรับผิดชอบ องค์กรแพทย์
วันที่แจ้ง :2017-11-14 เวลา : น.
วันที่เกิดเหตุ : 2017-11-14
ระดับความรุนแรง f
หน่วยงานรับผิดชอบ องค์กรแพทย์
วันที่แจ้ง :2018-06-23 เวลา : น.
วันที่เกิดเหตุ : 2018-06-14
ระดับความรุนแรง f
หน่วยงานรับผิดชอบ องค์กรแพทย์
วันที่แจ้ง :2018-08-07 เวลา : น.
วันที่เกิดเหตุ : 2018-08-07
ระดับความรุนแรง f
หน่วยงานรับผิดชอบ
วันที่แจ้ง :2018-08-20 เวลา : น.
วันที่เกิดเหตุ : 2018-08-14
ระดับความรุนแรง h
หน่วยงานรับผิดชอบ องค์กรแพทย์
วันที่แจ้ง :2018-11-09 เวลา : น.
วันที่เกิดเหตุ : 2018-11-09
ระดับความรุนแรง i
หน่วยงานรับผิดชอบ องค์กรแพทย์
วันที่แจ้ง :2019-07-13 เวลา : น.
วันที่เกิดเหตุ : 2019-07-10
ระดับความรุนแรง h
หน่วยงานรับผิดชอบ องค์กรแพทย์
วันที่แจ้ง :2019-08-14 เวลา : น.
วันที่เกิดเหตุ : 2019-08-14
ระดับความรุนแรง f
หน่วยงานรับผิดชอบ องค์กรแพทย์
วันที่แจ้ง :2020-02-19 เวลา : น.
วันที่เกิดเหตุ : 2020-01-13
ระดับความรุนแรง f
หน่วยงานรับผิดชอบ องค์กรแพทย์
วันที่แจ้ง :2020-03-04 เวลา : น.
วันที่เกิดเหตุ : 2020-03-04
ระดับความรุนแรง i
หน่วยงานรับผิดชอบ องค์กรแพทย์
วันที่แจ้ง :2020-06-25 เวลา : น.
วันที่เกิดเหตุ : 2020-06-15
ระดับความรุนแรง i
หน่วยงานรับผิดชอบ องค์กรแพทย์
วันที่แจ้ง :2020-07-10 เวลา : น.
วันที่เกิดเหตุ : 2020-06-15
ระดับความรุนแรง i
หน่วยงานรับผิดชอบ องค์กรแพทย์
วันที่แจ้ง :2020-08-13 เวลา : น.
วันที่เกิดเหตุ : 2020-08-11
ระดับความรุนแรง f
หน่วยงานรับผิดชอบ องค์กรแพทย์
วันที่แจ้ง :2020-08-13 เวลา : น.
วันที่เกิดเหตุ : 2020-06-15
ระดับความรุนแรง i
หน่วยงานรับผิดชอบ องค์กรแพทย์
วันที่แจ้ง :2020-12-09 เวลา : น.
วันที่เกิดเหตุ : 2020-12-09
ระดับความรุนแรง f
หน่วยงานรับผิดชอบ องค์กรแพทย์
วันที่แจ้ง :2021-06-15 เวลา : น.
วันที่เกิดเหตุ : 2021-05-30
ระดับความรุนแรง i
หน่วยงานรับผิดชอบ กลุ่มการพยาบาล
วันที่แจ้ง :2021-06-19 เวลา : น.
วันที่เกิดเหตุ : 2021-06-19
ระดับความรุนแรง i
หน่วยงานรับผิดชอบ ผู้ป่วยใน
วันที่แจ้ง :2021-06-25 เวลา : น.
วันที่เกิดเหตุ : 2021-06-09
ระดับความรุนแรง g
หน่วยงานรับผิดชอบ องค์กรแพทย์
วันที่แจ้ง :2021-09-27 เวลา : น.
วันที่เกิดเหตุ : 2021-09-27
ระดับความรุนแรง f
หน่วยงานรับผิดชอบ กลุ่มการพยาบาล
วันที่แจ้ง :2021-09-29 เวลา : น.
วันที่เกิดเหตุ : 2021-09-29
ระดับความรุนแรง h
หน่วยงานรับผิดชอบ
วันที่แจ้ง :2021-09-30 เวลา : น.
วันที่เกิดเหตุ : 2021-09-29
ระดับความรุนแรง i
หน่วยงานรับผิดชอบ กลุ่มการพยาบาล
วันที่แจ้ง :2021-10-20 เวลา : น.
วันที่เกิดเหตุ : 2021-10-20
ระดับความรุนแรง f
หน่วยงานรับผิดชอบ กลุ่มการพยาบาล
วันที่แจ้ง :2021-11-23 เวลา : น.
วันที่เกิดเหตุ : 2021-11-22
ระดับความรุนแรง h
หน่วยงานรับผิดชอบ องค์กรแพทย์
วันที่แจ้ง :2021-11-27 เวลา : น.
วันที่เกิดเหตุ : 2021-11-23
ระดับความรุนแรง h
หน่วยงานรับผิดชอบ ผู้ป่วยใน
วันที่แจ้ง :2021-12-12 เวลา : น.
วันที่เกิดเหตุ : 2021-12-05
ระดับความรุนแรง h
หน่วยงานรับผิดชอบ องค์กรแพทย์
วันที่แจ้ง :2021-12-14 เวลา : น.
วันที่เกิดเหตุ : 2021-12-11
ระดับความรุนแรง h
หน่วยงานรับผิดชอบ องค์กรแพทย์
วันที่แจ้ง :2022-08-09 เวลา : น.
วันที่เกิดเหตุ : 2022-08-09
ระดับความรุนแรง i
หน่วยงานรับผิดชอบ ห้องฉุกเฉิน
วันที่แจ้ง :2022-08-10 เวลา : น.
วันที่เกิดเหตุ : 2022-08-10
ระดับความรุนแรง i
หน่วยงานรับผิดชอบ กลุ่มการพยาบาล
วันที่แจ้ง :2022-08-10 เวลา : น.
วันที่เกิดเหตุ : 2022-07-21
ระดับความรุนแรง i
หน่วยงานรับผิดชอบ กลุ่มการพยาบาล
วันที่แจ้ง :2022-08-11 เวลา : น.
วันที่เกิดเหตุ : 2022-08-11
ระดับความรุนแรง i
หน่วยงานรับผิดชอบ
วันที่แจ้ง :2022-08-15 เวลา : น.
วันที่เกิดเหตุ : 2022-08-15
ระดับความรุนแรง f
หน่วยงานรับผิดชอบ องค์กรแพทย์
วันที่แจ้ง :2022-09-06 เวลา : น.
วันที่เกิดเหตุ : 2022-08-06
ระดับความรุนแรง i
หน่วยงานรับผิดชอบ ผู้ป่วยใน
วันที่แจ้ง :2022-09-19 เวลา : น.
วันที่เกิดเหตุ : 2022-09-10
ระดับความรุนแรง i
หน่วยงานรับผิดชอบ กลุ่มการพยาบาล
วันที่แจ้ง :2022-09-19 เวลา : น.
วันที่เกิดเหตุ : 2022-09-10
ระดับความรุนแรง i
หน่วยงานรับผิดชอบ กลุ่มการพยาบาล
วันที่แจ้ง :2022-11-23 เวลา : น.
วันที่เกิดเหตุ : 2022-11-22
ระดับความรุนแรง f
หน่วยงานรับผิดชอบ องค์กรแพทย์
วันที่แจ้ง :2022-11-24 เวลา : น.
วันที่เกิดเหตุ : 2022-11-24
ระดับความรุนแรง i
หน่วยงานรับผิดชอบ กลุ่มการพยาบาล
วันที่แจ้ง :2022-11-24 เวลา : น.
วันที่เกิดเหตุ : 2022-11-24
ระดับความรุนแรง i
หน่วยงานรับผิดชอบ กลุ่มการพยาบาล
วันที่แจ้ง :2022-11-24 เวลา : น.
วันที่เกิดเหตุ : 2022-11-24
ระดับความรุนแรง i
หน่วยงานรับผิดชอบ กลุ่มการพยาบาล
วันที่แจ้ง :2022-12-30 เวลา : น.
วันที่เกิดเหตุ : 2022-12-30
ระดับความรุนแรง i
หน่วยงานรับผิดชอบ กลุ่มการพยาบาล
วันที่แจ้ง :2022-12-31 เวลา : น.
วันที่เกิดเหตุ : 2022-12-31
ระดับความรุนแรง i
หน่วยงานรับผิดชอบ กลุ่มการพยาบาล
วันที่แจ้ง :2023-02-08 เวลา : น.
วันที่เกิดเหตุ : 2023-02-02
ระดับความรุนแรง f
หน่วยงานรับผิดชอบ
วันที่แจ้ง :2023-02-13 เวลา : น.
วันที่เกิดเหตุ : 2023-02-13
ระดับความรุนแรง i
หน่วยงานรับผิดชอบ กลุ่มการพยาบาล
วันที่แจ้ง :2023-03-22 เวลา : น.
วันที่เกิดเหตุ : 2023-03-22
ระดับความรุนแรง i
หน่วยงานรับผิดชอบ องค์กรแพทย์
วันที่แจ้ง :2023-04-26 เวลา : น.
วันที่เกิดเหตุ : 2023-04-01
ระดับความรุนแรง f
หน่วยงานรับผิดชอบ ผู้ป่วยใน
วันที่แจ้ง :2023-04-26 เวลา : น.
วันที่เกิดเหตุ : 2023-04-26
ระดับความรุนแรง i
หน่วยงานรับผิดชอบ ผู้ป่วยใน
วันที่แจ้ง :2023-04-27 เวลา : น.
วันที่เกิดเหตุ : 2023-04-23
ระดับความรุนแรง h
หน่วยงานรับผิดชอบ ผู้ป่วยใน
วันที่แจ้ง :2023-04-27 เวลา : น.
วันที่เกิดเหตุ : 2023-04-19
ระดับความรุนแรง i
หน่วยงานรับผิดชอบ ผู้ป่วยใน
วันที่แจ้ง :2023-05-24 เวลา : น.
วันที่เกิดเหตุ : 2023-05-14
ระดับความรุนแรง f
หน่วยงานรับผิดชอบ ผู้ป่วยใน