รายชื่อผู้ที่คีย์ความเสี่ยงแล้วในช่วงวันที่ 2023-09-01  ถึง 2023-09-30
 
ความเสี่ยงด้านคลินิก
    1 คุณ กาญจนา ชูพิพัฒน์
3 ครั้ง
    2 คุณ ฐานิการ สุวรรณ
1 ครั้ง
    3 คุณ พรนิภา ฮาดฟอง
1 ครั้ง
    4 คุณ พิชานันท์ ทองออน
1 ครั้ง
    5 คุณ มนัสพงษ์ ผางมาลี
1 ครั้ง
    6 คุณ วรรณวิษา ปัญญามิ่ง
1 ครั้ง
    7 คุณ วราภรณ์ ปิ่นสิงห์โต
4 ครั้ง
    8 คุณ วิชาญ จันทสิงห์
2 ครั้ง
    9 คุณ ศิริพร ศรีชัยชนะ
1 ครั้ง
    10 คุณ ศิริพร แย้มมูล
1 ครั้ง
    11 คุณ สาลินี มูลเขียน
1 ครั้ง
    12 คุณ สุภาวิดา ดีเก
1 ครั้ง
    13 คุณ อภิสรา ทิเลา
2 ครั้ง
    14 คุณ อรพรรณ จันทร์คำ
1 ครั้ง
    15 คุณ อัจฉรารัตน์ มีหอม
1 ครั้ง
    16 คุณ เบญจวรรณ จันโส
1 ครั้ง
    17 คุณ แววธิดา นาสา
2 ครั้ง
ความเสี่ยงด้านทั่วไป
    1 คุณ กัลยาณี วิทยา
1 ครั้ง
    2 คุณ ชุติมน ดวงสุภา
3 ครั้ง
    3 คุณ ธนวัตน์ ศรีสงคราม
1 ครั้ง
    4 คุณ บุษราคัม ลีกา
1 ครั้ง
    5 คุณ ประจักษ์ มากมี
2 ครั้ง
    6 คุณ ปุณยาพร ฝั้นเต็ม
1 ครั้ง
    7 คุณ ผกามาศ กันมงคล
2 ครั้ง
    8 คุณ พนิดา บัวคำ
2 ครั้ง
    9 คุณ พลนิพัฒน์ ศรีสงคราม
1 ครั้ง
    10 คุณ พิชานันท์ ทองออน
1 ครั้ง
    11 คุณ ภานุมาศ เทียรฆนิธิกูล
1 ครั้ง
    12 คุณ มนัสพงษ์ ผางมาลี
1 ครั้ง
    13 คุณ รณชัช คำสนิท
3 ครั้ง
    14 คุณ วงศ์จันทร์ นุตเวช
1 ครั้ง
    15 คุณ วัสนนันท์ เจริญเกษมวิทย์
1 ครั้ง
    16 คุณ วิภาดา หอมอ่อน
3 ครั้ง
    17 คุณ ศิริพร ศรีชัยชนะ
1 ครั้ง
    18 คุณ ศิริพร แย้มมูล
1 ครั้ง
    19 คุณ ศิริวรรณ สีกา
3 ครั้ง
    20 คุณ สมฤทัย ขันทะศิลา
2 ครั้ง
    21 คุณ สุชาดา ข้องแก้ว
2 ครั้ง
    22 คุณ สุภาวิดา ดีเก
4 ครั้ง
    23 คุณ สุรพงษ์ ธงเก้า
1 ครั้ง
    24 คุณ สุวิมล ศรีคำ
2 ครั้ง
    25 คุณ อภิสรา ทิเลา
2 ครั้ง
    26 คุณ อัจฉรารัตน์ มีหอม
1 ครั้ง
    27 คุณ เบญจวรรณ จันโส
1 ครั้ง