รายชื่อผู้ที่คีย์ความเสี่ยงแล้วในช่วงวันที่ 2023-08-01  ถึง 2023-08-31
 
ความเสี่ยงด้านคลินิก
    1 คุณ กรชนก ให้วัฒนานุกูล
8 ครั้ง
    2 คุณ กัลยาณี วิทยา
6 ครั้ง
    3 คุณ กาญจนา ชูพิพัฒน์
2 ครั้ง
    4 คุณ กิตติมา วันหากิจ
1 ครั้ง
    5 คุณ จุฬาวรรณ กาแก้ว
1 ครั้ง
    6 คุณ ชนายุส แก้วบุญมา
1 ครั้ง
    7 คุณ ฐานิการ สุวรรณ
1 ครั้ง
    8 คุณ ณัฐกร หงษ์ดำเนิน
1 ครั้ง
    9 คุณ ณัฐธัญ กรดแก้ว
1 ครั้ง
    10 คุณ นันทรัตน์ คำนนท์
1 ครั้ง
    11 คุณ บุษราคัม ลีกา
1 ครั้ง
    12 คุณ ปวิตรา มาลาม
1 ครั้ง
    13 คุณ พยอม มาคูณ
6 ครั้ง
    14 คุณ พรนิภา ฮาดฟอง
4 ครั้ง
    15 คุณ พิชญาภา กัญจนะ
3 ครั้ง
    16 คุณ พิชานันท์ ทองออน
1 ครั้ง
    17 คุณ ภานุมาศ เทียรฆนิธิกูล
3 ครั้ง
    18 คุณ มนัสพงษ์ ผางมาลี
1 ครั้ง
    19 คุณ วงศ์จันทร์ นุตเวช
1 ครั้ง
    20 คุณ วราภรณ์ ปิ่นสิงห์โต
3 ครั้ง
    21 คุณ วิไล ชาแดง
1 ครั้ง
    22 คุณ สุภาวิดา ดีเก
10 ครั้ง
    23 คุณ อภิสรา ทิเลา
3 ครั้ง
    24 คุณ อรพรรณ จันทร์คำ
2 ครั้ง
    25 คุณ อัจฉรารัตน์ มีหอม
1 ครั้ง
    26 คุณ แววธิดา นาสา
2 ครั้ง
ความเสี่ยงด้านทั่วไป
    1 คุณ กรชนก ให้วัฒนานุกูล
3 ครั้ง
    2 คุณ กัลลิกา จันคำเรือง
1 ครั้ง
    3 คุณ จริยา ดวงตาน้อย
2 ครั้ง
    4 คุณ จักรพันธ์ จันอุทัย
1 ครั้ง
    5 คุณ ชนาภา ปานเกตุ
3 ครั้ง
    6 คุณ ชนายุส แก้วบุญมา
1 ครั้ง
    7 คุณ ชุติมน ดวงสุภา
1 ครั้ง
    8 คุณ ฐานิการ สุวรรณ
1 ครั้ง
    9 คุณ ณัฐกร หงษ์ดำเนิน
3 ครั้ง
    10 คุณ ณัฐธัญ กรดแก้ว
3 ครั้ง
    11 คุณ ธนวัตน์ ศรีสงคราม
4 ครั้ง
    12 คุณ นันทรัตน์ คำนนท์
1 ครั้ง
    13 คุณ บุญรัตน์ ชัยโรจน์ปัญญา
2 ครั้ง
    14 คุณ ประจักษ์ มากมี
3 ครั้ง
    15 คุณ ผกามาศ กันมงคล
4 ครั้ง
    16 คุณ พนิดา บัวคำ
2 ครั้ง
    17 คุณ พรนิภา ฮาดฟอง
1 ครั้ง
    18 คุณ พิชญาภา กัญจนะ
3 ครั้ง
    19 คุณ พิชานันท์ ทองออน
1 ครั้ง
    20 คุณ ภานุมาศ เทียรฆนิธิกูล
5 ครั้ง
    21 คุณ มนัสพงษ์ ผางมาลี
1 ครั้ง
    22 คุณ มัลลิกา ธุระยศ
1 ครั้ง
    23 คุณ รณชัช คำสนิท
3 ครั้ง
    24 คุณ ละมุด คุณประเสริฐ
2 ครั้ง
    25 คุณ วงศ์จันทร์ นุตเวช
2 ครั้ง
    26 คุณ วราภรณ์ ปิ่นสิงห์โต
3 ครั้ง
    27 คุณ วัชราภรณ์ อินแดน
3 ครั้ง
    28 คุณ วัสนนันท์ เจริญเกษมวิทย์
2 ครั้ง
    29 คุณ วิภาดา ลาบุ
1 ครั้ง
    30 คุณ วิภาดา หอมอ่อน
1 ครั้ง
    31 คุณ วิภาวี ศรัทธาสุข
2 ครั้ง
    32 คุณ ศิริวรรณ สีกา
3 ครั้ง
    33 คุณ สมฤทัย ขันทะศิลา
4 ครั้ง
    34 คุณ สายสุณี แสนมั่ง
10 ครั้ง
    35 คุณ สุภาวิดา ดีเก
3 ครั้ง
    36 คุณ สุรพงษ์ ธงเก้า
4 ครั้ง
    37 คุณ สุวิมล ศรีคำ
4 ครั้ง
    38 คุณ อภิสรา ทิเลา
1 ครั้ง
    39 คุณ อานนท์ มาคำ
7 ครั้ง
    40 คุณ เจริญ จันโส
2 ครั้ง
    41 คุณ เบญจวรรณ จันโส
4 ครั้ง
    42 คุณ เอกพันธ์ จันทร์อุ่น
2 ครั้ง
    43 คุณ เอื้อมพร พรมสุ้ม
1 ครั้ง
    44 คุณ แววธิดา นาสา
1 ครั้ง