รายชื่อผู้ที่คีย์ความเสี่ยงแล้วในช่วงวันที่ 2023-07-01  ถึง 2023-07-31
 
ความเสี่ยงด้านคลินิก
    1 คุณ กาญจนา ชูพิพัฒน์
1 ครั้ง
    2 คุณ กิตติมา วันหากิจ
6 ครั้ง
    3 คุณ กุสุมา บุญมาตา
3 ครั้ง
    4 คุณ จักรพันธ์ จันอุทัย
6 ครั้ง
    5 คุณ ชนายุส แก้วบุญมา
1 ครั้ง
    6 คุณ ณัฐธัญ กรดแก้ว
1 ครั้ง
    7 คุณ ปวิตรา มาลาม
8 ครั้ง
    8 คุณ ปิยะฉัตร จันโส
1 ครั้ง
    9 คุณ ปุณยาพร ฝั้นเต็ม
1 ครั้ง
    10 คุณ พนิดา บัวคำ
1 ครั้ง
    11 คุณ พรนิภา ฮาดฟอง
2 ครั้ง
    12 คุณ พิชานันท์ ทองออน
1 ครั้ง
    13 คุณ ภานุมาศ เทียรฆนิธิกูล
2 ครั้ง
    14 คุณ มนัสพงษ์ ผางมาลี
2 ครั้ง
    15 คุณ ราชันย์ ตันสุวรรณ
1 ครั้ง
    16 คุณ วราภรณ์ ปิ่นสิงห์โต
7 ครั้ง
    17 คุณ สาวิตรี เรืองดี
2 ครั้ง
    18 คุณ สุรพงษ์ ธงเก้า
2 ครั้ง
    19 คุณ อภิสรา ทิเลา
6 ครั้ง
    20 คุณ อัจฉรารัตน์ มีหอม
2 ครั้ง
    21 คุณ แววธิดา นาสา
3 ครั้ง
ความเสี่ยงด้านทั่วไป
    1 คุณ กัลยาณี วิทยา
3 ครั้ง
    2 คุณ กุสุมา บุญมาตา
1 ครั้ง
    3 คุณ จริยา ดวงตาน้อย
2 ครั้ง
    4 คุณ จักรพันธ์ จันอุทัย
1 ครั้ง
    5 คุณ ชนาภา ปานเกตุ
2 ครั้ง
    6 คุณ ชนายุส แก้วบุญมา
1 ครั้ง
    7 คุณ ชุติมน ดวงสุภา
2 ครั้ง
    8 คุณ ฐานิการ สุวรรณ
1 ครั้ง
    9 คุณ ณัฐธัญ กรดแก้ว
2 ครั้ง
    10 คุณ ประจักษ์ มากมี
1 ครั้ง
    11 คุณ พรนิภา ฮาดฟอง
1 ครั้ง
    12 คุณ พิชานันท์ ทองออน
1 ครั้ง
    13 คุณ รณชัช คำสนิท
2 ครั้ง
    14 คุณ ละมุด คุณประเสริฐ
3 ครั้ง
    15 คุณ วงศ์จันทร์ นุตเวช
1 ครั้ง
    16 คุณ วรรณวิษา ปัญญามิ่ง
2 ครั้ง
    17 คุณ วัชราภรณ์ อินแดน
3 ครั้ง
    18 คุณ วัสนนันท์ เจริญเกษมวิทย์
4 ครั้ง
    19 คุณ วิภาดา หอมอ่อน
1 ครั้ง
    20 คุณ วิไล ชาแดง
1 ครั้ง
    21 คุณ ศิริพร ศรีชัยชนะ
1 ครั้ง
    22 คุณ ศิริวรรณ สีกา
2 ครั้ง
    23 คุณ สมฤทัย ขันทะศิลา
2 ครั้ง
    24 คุณ สายสุณี แสนมั่ง
2 ครั้ง
    25 คุณ สาลินี มูลเขียน
1 ครั้ง
    26 คุณ สุชาดา ข้องแก้ว
2 ครั้ง
    27 คุณ สุภาวิดา ดีเก
7 ครั้ง
    28 คุณ สุรพงษ์ ธงเก้า
1 ครั้ง
    29 คุณ สุวิมล ศรีคำ
2 ครั้ง
    30 คุณ อภิสรา ทิเลา
5 ครั้ง
    31 คุณ อานนท์ มาคำ
3 ครั้ง
    32 คุณ เจริญ จันโส
3 ครั้ง
    33 คุณ เบญจวรรณ จันโส
3 ครั้ง
    34 คุณ แววธิดา นาสา
1 ครั้ง