รายชื่อผู้ที่คีย์ความเสี่ยงแล้วในช่วงวันที่ 2023-06-01  ถึง 2023-06-30
 
ความเสี่ยงด้านคลินิก
    1 คุณ กาญจนา ชูพิพัฒน์
2 ครั้ง
    2 คุณ กิตติมา วันหากิจ
7 ครั้ง
    3 คุณ ชนายุส แก้วบุญมา
2 ครั้ง
    4 คุณ ณัฐธัญ กรดแก้ว
1 ครั้ง
    5 คุณ นันทรัตน์ คำนนท์
2 ครั้ง
    6 คุณ บุษราคัม ลีกา
2 ครั้ง
    7 คุณ ปวิตรา มาลาม
5 ครั้ง
    8 คุณ ปิยะฉัตร จันโส
1 ครั้ง
    9 คุณ พยอม มาคูณ
5 ครั้ง
    10 คุณ พรนิภา ฮาดฟอง
1 ครั้ง
    11 คุณ พิชญาภา กัญจนะ
1 ครั้ง
    12 คุณ พิชานันท์ ทองออน
1 ครั้ง
    13 คุณ มนัสพงษ์ ผางมาลี
1 ครั้ง
    14 คุณ ราชันย์ ตันสุวรรณ
3 ครั้ง
    15 คุณ ละมุด คุณประเสริฐ
2 ครั้ง
    16 คุณ วงศ์จันทร์ นุตเวช
1 ครั้ง
    17 คุณ วราภรณ์ ปิ่นสิงห์โต
10 ครั้ง
    18 คุณ วัชราภรณ์ อินแดน
1 ครั้ง
    19 คุณ สายสุณี แสนมั่ง
1 ครั้ง
    20 คุณ สาลินี มูลเขียน
2 ครั้ง
    21 คุณ สาวิตรี เรืองดี
1 ครั้ง
    22 คุณ สุภาวิดา ดีเก
1 ครั้ง
    23 คุณ สุวิมล ศรีคำ
1 ครั้ง
    24 คุณ อภิสรา ทิเลา
8 ครั้ง
    25 คุณ อานนท์ มาคำ
1 ครั้ง
    26 คุณ แววธิดา นาสา
2 ครั้ง
ความเสี่ยงด้านทั่วไป
    1 คุณ กัลยาณี วิทยา
6 ครั้ง
    2 คุณ กัลลิกา จันคำเรือง
3 ครั้ง
    3 คุณ จริยา ดวงตาน้อย
2 ครั้ง
    4 คุณ ชนายุส แก้วบุญมา
1 ครั้ง
    5 คุณ ฐานิการ สุวรรณ
5 ครั้ง
    6 คุณ ธนวัตน์ ศรีสงคราม
1 ครั้ง
    7 คุณ บุญรัตน์ ชัยโรจน์ปัญญา
2 ครั้ง
    8 คุณ ประจักษ์ มากมี
1 ครั้ง
    9 คุณ ปวิตรา มาลาม
11 ครั้ง
    10 คุณ ปิยะฉัตร จันโส
1 ครั้ง
    11 คุณ ผกามาศ กันมงคล
2 ครั้ง
    12 คุณ พนิดา บัวคำ
1 ครั้ง
    13 คุณ พรนิภา ฮาดฟอง
1 ครั้ง
    14 คุณ พิชญาภา กัญจนะ
2 ครั้ง
    15 คุณ พิชานันท์ ทองออน
1 ครั้ง
    16 คุณ มนัสพงษ์ ผางมาลี
1 ครั้ง
    17 คุณ รณชัช คำสนิท
3 ครั้ง
    18 คุณ ราชันย์ ตันสุวรรณ
2 ครั้ง
    19 คุณ ละมุด คุณประเสริฐ
2 ครั้ง
    20 คุณ วราภรณ์ ปิ่นสิงห์โต
4 ครั้ง
    21 คุณ วัชราภรณ์ อินแดน
4 ครั้ง
    22 คุณ วัสนนันท์ เจริญเกษมวิทย์
1 ครั้ง
    23 คุณ วิภาดา ลาบุ
3 ครั้ง
    24 คุณ วิภาดา หอมอ่อน
3 ครั้ง
    25 คุณ ศิริพร แย้มมูล
2 ครั้ง
    26 คุณ ศิริวรรณ สีกา
3 ครั้ง
    27 คุณ สมฤทัย ขันทะศิลา
7 ครั้ง
    28 คุณ สายสุณี แสนมั่ง
13 ครั้ง
    29 คุณ สาลินี มูลเขียน
1 ครั้ง
    30 คุณ สาวิตรี เรืองดี
4 ครั้ง
    31 คุณ สุภาวิดา ดีเก
4 ครั้ง
    32 คุณ อภิสรา ทิเลา
2 ครั้ง
    33 คุณ อัจฉรารัตน์ มีหอม
2 ครั้ง
    34 คุณ อานนท์ มาคำ
2 ครั้ง
    35 คุณ เจริญ จันโส
2 ครั้ง
    36 คุณ เบญจวรรณ จันโส
3 ครั้ง
    37 คุณ เอกพันธ์ จันทร์อุ่น
2 ครั้ง
    38 คุณ แววธิดา นาสา
1 ครั้ง