รายชื่อผู้ที่คีย์ความเสี่ยงแล้วในช่วงวันที่ 2023-05-01  ถึง 2023-05-31
 
ความเสี่ยงด้านคลินิก
    1 คุณ กุสุมา บุญมาตา
3 ครั้ง
    2 คุณ ชนายุส แก้วบุญมา
1 ครั้ง
    3 คุณ ณัฐธัญ กรดแก้ว
1 ครั้ง
    4 คุณ นันทรัตน์ คำนนท์
2 ครั้ง
    5 คุณ บุษราคัม ลีกา
1 ครั้ง
    6 คุณ ปวิตรา มาลาม
2 ครั้ง
    7 คุณ พนิดา บัวคำ
2 ครั้ง
    8 คุณ พยอม มาคูณ
3 ครั้ง
    9 คุณ พรนิภา ฮาดฟอง
1 ครั้ง
    10 คุณ พิชานันท์ ทองออน
1 ครั้ง
    11 คุณ มนัสพงษ์ ผางมาลี
2 ครั้ง
    12 คุณ ราชันย์ ตันสุวรรณ
2 ครั้ง
    13 คุณ วงศ์จันทร์ นุตเวช
2 ครั้ง
    14 คุณ วราภรณ์ ปิ่นสิงห์โต
4 ครั้ง
    15 คุณ วัสนนันท์ เจริญเกษมวิทย์
1 ครั้ง
    16 คุณ ศิริพร ศรีชัยชนะ
1 ครั้ง
    17 คุณ สายสุณี แสนมั่ง
1 ครั้ง
    18 คุณ สุภาวิดา ดีเก
7 ครั้ง
    19 คุณ สุรพงษ์ ธงเก้า
1 ครั้ง
    20 คุณ อภิสรา ทิเลา
1 ครั้ง
    21 คุณ อัจฉรารัตน์ มีหอม
1 ครั้ง
    22 คุณ แววธิดา นาสา
2 ครั้ง
ความเสี่ยงด้านทั่วไป
    1 คุณ กัลยาณี วิทยา
2 ครั้ง
    2 คุณ จริยา ดวงตาน้อย
2 ครั้ง
    3 คุณ จักรพันธ์ จันอุทัย
4 ครั้ง
    4 คุณ ชนายุส แก้วบุญมา
2 ครั้ง
    5 คุณ ชุติมน ดวงสุภา
2 ครั้ง
    6 คุณ ฐานิการ สุวรรณ
1 ครั้ง
    7 คุณ ณัฐธัญ กรดแก้ว
2 ครั้ง
    8 คุณ บุญรัตน์ ชัยโรจน์ปัญญา
1 ครั้ง
    9 คุณ บุษราคัม ลีกา
1 ครั้ง
    10 คุณ ประจักษ์ มากมี
2 ครั้ง
    11 คุณ ปวิตรา มาลาม
1 ครั้ง
    12 คุณ พนิดา บัวคำ
1 ครั้ง
    13 คุณ พิชญาภา กัญจนะ
2 ครั้ง
    14 คุณ พิชานันท์ ทองออน
1 ครั้ง
    15 คุณ ฟองแก้ว มากมี
1 ครั้ง
    16 คุณ ราชันย์ ตันสุวรรณ
1 ครั้ง
    17 คุณ วงศ์จันทร์ นุตเวช
3 ครั้ง
    18 คุณ วราภรณ์ ปิ่นสิงห์โต
6 ครั้ง
    19 คุณ วัชราภรณ์ อินแดน
2 ครั้ง
    20 คุณ วัสนนันท์ เจริญเกษมวิทย์
1 ครั้ง
    21 คุณ วิภาดา ลาบุ
1 ครั้ง
    22 คุณ วิภาดา หอมอ่อน
1 ครั้ง
    23 คุณ ศิริพร ศรีชัยชนะ
2 ครั้ง
    24 คุณ ศิริวรรณ สีกา
3 ครั้ง
    25 คุณ สมฤทัย ขันทะศิลา
3 ครั้ง
    26 คุณ สายสุณี แสนมั่ง
11 ครั้ง
    27 คุณ สุชาดา ข้องแก้ว
2 ครั้ง
    28 คุณ สุภาวิดา ดีเก
5 ครั้ง
    29 คุณ สุรพงษ์ ธงเก้า
3 ครั้ง
    30 คุณ อัจฉรารัตน์ มีหอม
1 ครั้ง
    31 คุณ อานนท์ มาคำ
1 ครั้ง
    32 คุณ เจริญ จันโส
2 ครั้ง
    33 คุณ แววธิดา นาสา
1 ครั้ง