รายชื่อผู้ที่คีย์ความเสี่ยงแล้วในช่วงวันที่ 2023-04-01  ถึง 2023-04-30
 
ความเสี่ยงด้านคลินิก
    1 คุณ กัลยาณี วิทยา
5 ครั้ง
    2 คุณ กิตติมา วันหากิจ
3 ครั้ง
    3 คุณ กุสุมา บุญมาตา
4 ครั้ง
    4 คุณ จุฬาวรรณ กาแก้ว
1 ครั้ง
    5 คุณ ณัฐธัญ กรดแก้ว
1 ครั้ง
    6 คุณ นันทรัตน์ คำนนท์
2 ครั้ง
    7 คุณ พรนิภา ฮาดฟอง
3 ครั้ง
    8 คุณ พิชญาภา กัญจนะ
2 ครั้ง
    9 คุณ มนัสพงษ์ ผางมาลี
1 ครั้ง
    10 คุณ ราชันย์ ตันสุวรรณ
1 ครั้ง
    11 คุณ วรรณวิษา ปัญญามิ่ง
1 ครั้ง
    12 คุณ วราภรณ์ ปิ่นสิงห์โต
2 ครั้ง
    13 คุณ วัชราภรณ์ อินแดน
2 ครั้ง
    14 คุณ วิชาญ จันทสิงห์
2 ครั้ง
    15 คุณ สมฤทัย ขันทะศิลา
1 ครั้ง
    16 คุณ สาวิตรี เรืองดี
1 ครั้ง
    17 คุณ สุภาวิดา ดีเก
3 ครั้ง
    18 คุณ อภิสรา ทิเลา
4 ครั้ง
    19 คุณ อานนท์ มาคำ
1 ครั้ง
ความเสี่ยงด้านทั่วไป
    1 คุณ กัลยาณี วิทยา
2 ครั้ง
    2 คุณ กิติญาพร ฝั้นถา
5 ครั้ง
    3 คุณ จริยา ดวงตาน้อย
2 ครั้ง
    4 คุณ ชนายุส แก้วบุญมา
2 ครั้ง
    5 คุณ ชุติมน ดวงสุภา
1 ครั้ง
    6 คุณ ฐานิการ สุวรรณ
2 ครั้ง
    7 คุณ ณัฐธัญ กรดแก้ว
1 ครั้ง
    8 คุณ ประจักษ์ มากมี
1 ครั้ง
    9 คุณ ผกามาศ กันมงคล
2 ครั้ง
    10 คุณ พนิดา บัวคำ
1 ครั้ง
    11 คุณ พรนิภา ฮาดฟอง
1 ครั้ง
    12 คุณ พิชานันท์ ทองออน
2 ครั้ง
    13 คุณ มนัสพงษ์ ผางมาลี
1 ครั้ง
    14 คุณ วงศ์จันทร์ นุตเวช
2 ครั้ง
    15 คุณ วราภรณ์ ปิ่นสิงห์โต
1 ครั้ง
    16 คุณ วัชราภรณ์ อินแดน
2 ครั้ง
    17 คุณ วัสนนันท์ เจริญเกษมวิทย์
1 ครั้ง
    18 คุณ วิภาดา ลาบุ
3 ครั้ง
    19 คุณ วิภาดา หอมอ่อน
2 ครั้ง
    20 คุณ ศิริพร ศรีชัยชนะ
3 ครั้ง
    21 คุณ ศิริวรรณ สีกา
4 ครั้ง
    22 คุณ สมฤทัย ขันทะศิลา
4 ครั้ง
    23 คุณ สายสุณี แสนมั่ง
6 ครั้ง
    24 คุณ สุภาวิดา ดีเก
2 ครั้ง
    25 คุณ สุวิมล ศรีคำ
3 ครั้ง
    26 คุณ อานนท์ มาคำ
4 ครั้ง
    27 คุณ เจริญ จันโส
2 ครั้ง
    28 คุณ เบญจวรรณ จันโส
3 ครั้ง
    29 คุณ เอกพันธ์ จันทร์อุ่น
2 ครั้ง
    30 คุณ แววธิดา นาสา
3 ครั้ง