รายชื่อผู้ที่คีย์ความเสี่ยงแล้วในช่วงวันที่ 2023-03-01  ถึง 2023-03-31
 
ความเสี่ยงด้านคลินิก
    1 คุณ กุสุมา บุญมาตา
2 ครั้ง
    2 คุณ ณัฐธัญ กรดแก้ว
1 ครั้ง
    3 คุณ ปิยะฉัตร จันโส
1 ครั้ง
    4 คุณ พนิดา บัวคำ
1 ครั้ง
    5 คุณ พยอม มาคูณ
2 ครั้ง
    6 คุณ ภานุมาศ เทียรฆนิธิกูล
1 ครั้ง
    7 คุณ มนัสพงษ์ ผางมาลี
1 ครั้ง
    8 คุณ ราชันย์ ตันสุวรรณ
1 ครั้ง
    9 คุณ วิภาดา หอมอ่อน
1 ครั้ง
    10 คุณ สุภาวิดา ดีเก
4 ครั้ง
    11 คุณ อภิสรา ทิเลา
2 ครั้ง
    12 คุณ อัจฉรารัตน์ มีหอม
1 ครั้ง
    13 คุณ อานนท์ มาคำ
1 ครั้ง
    14 คุณ เบญจวรรณ จันโส
1 ครั้ง
    15 คุณ แววธิดา นาสา
2 ครั้ง
ความเสี่ยงด้านทั่วไป
    1 คุณ จริยา ดวงตาน้อย
2 ครั้ง
    2 คุณ ชนายุส แก้วบุญมา
1 ครั้ง
    3 คุณ ชุติมน ดวงสุภา
1 ครั้ง
    4 คุณ ฐานิการ สุวรรณ
1 ครั้ง
    5 คุณ ณัฐธัญ กรดแก้ว
1 ครั้ง
    6 คุณ บุษราคัม ลีกา
1 ครั้ง
    7 คุณ ประจักษ์ มากมี
3 ครั้ง
    8 คุณ ผกามาศ กันมงคล
4 ครั้ง
    9 คุณ พิชานันท์ ทองออน
2 ครั้ง
    10 คุณ มนัสพงษ์ ผางมาลี
1 ครั้ง
    11 คุณ ละมุด คุณประเสริฐ
2 ครั้ง
    12 คุณ วรรณวิษา ปัญญามิ่ง
1 ครั้ง
    13 คุณ วัชราภรณ์ อินแดน
4 ครั้ง
    14 คุณ วัสนนันท์ เจริญเกษมวิทย์
1 ครั้ง
    15 คุณ วิไล ชาแดง
1 ครั้ง
    16 คุณ ศิริพร ศรีชัยชนะ
4 ครั้ง
    17 คุณ ศิริวรรณ สีกา
5 ครั้ง
    18 คุณ สมฤทัย ขันทะศิลา
2 ครั้ง
    19 คุณ สายสุณี แสนมั่ง
3 ครั้ง
    20 คุณ สุภาวิดา ดีเก
6 ครั้ง
    21 คุณ สุวิมล ศรีคำ
3 ครั้ง
    22 คุณ อัจฉรารัตน์ มีหอม
1 ครั้ง
    23 คุณ อานนท์ มาคำ
2 ครั้ง
    24 คุณ เจริญ จันโส
3 ครั้ง
    25 คุณ แววธิดา นาสา
1 ครั้ง