รายชื่อผู้ที่คีย์ความเสี่ยงแล้วในช่วงวันที่ 2023-02-01  ถึง 2023-02-28
 
ความเสี่ยงด้านคลินิก
    1 คุณ กรชนก ให้วัฒนานุกูล
2 ครั้ง
    2 คุณ กฤษยากร ยอดรัก
1 ครั้ง
    3 คุณ จุฬาวรรณ กาแก้ว
2 ครั้ง
    4 คุณ ชนายุส แก้วบุญมา
1 ครั้ง
    5 คุณ ปวิตรา มาลาม
3 ครั้ง
    6 คุณ พยอม มาคูณ
4 ครั้ง
    7 คุณ พรนิภา ฮาดฟอง
2 ครั้ง
    8 คุณ ภานุมาศ เทียรฆนิธิกูล
2 ครั้ง
    9 คุณ มนัสพงษ์ ผางมาลี
1 ครั้ง
    10 คุณ ราชันย์ ตันสุวรรณ
2 ครั้ง
    11 คุณ วงศ์จันทร์ นุตเวช
1 ครั้ง
    12 คุณ วราภรณ์ ปิ่นสิงห์โต
3 ครั้ง
    13 คุณ วัชราภรณ์ อินแดน
1 ครั้ง
    14 คุณ วิไล ชาแดง
2 ครั้ง
    15 คุณ สายสุณี แสนมั่ง
1 ครั้ง
    16 คุณ สาลินี มูลเขียน
1 ครั้ง
    17 คุณ สุภาวิดา ดีเก
3 ครั้ง
    18 คุณ อภิราพร คำปล้อง
1 ครั้ง
    19 คุณ อภิสรา ทิเลา
3 ครั้ง
    20 คุณ อรพรรณ จันทร์คำ
2 ครั้ง
    21 คุณ เอื้อมพร พรมสุ้ม
2 ครั้ง
    22 คุณ แววธิดา นาสา
1 ครั้ง
ความเสี่ยงด้านทั่วไป
    1 คุณ กฤษยากร ยอดรัก
1 ครั้ง
    2 คุณ กัลลิกา จันคำเรือง
2 ครั้ง
    3 คุณ กุสุมา บุญมาตา
2 ครั้ง
    4 คุณ จริยา ดวงตาน้อย
2 ครั้ง
    5 คุณ ชนายุส แก้วบุญมา
1 ครั้ง
    6 คุณ ชุติมน ดวงสุภา
2 ครั้ง
    7 คุณ ฐานิการ สุวรรณ
6 ครั้ง
    8 คุณ ณัฐกร หงษ์ดำเนิน
4 ครั้ง
    9 คุณ ธนวัตน์ ศรีสงคราม
2 ครั้ง
    10 คุณ นันทรัตน์ คำนนท์
2 ครั้ง
    11 คุณ บุษราคัม ลีกา
1 ครั้ง
    12 คุณ ประจักษ์ มากมี
1 ครั้ง
    13 คุณ ปวิตรา มาลาม
1 ครั้ง
    14 คุณ ผกามาศ กันมงคล
2 ครั้ง
    15 คุณ พนิดา บัวคำ
5 ครั้ง
    16 คุณ พิชานันท์ ทองออน
2 ครั้ง
    17 คุณ ภานุมาศ เทียรฆนิธิกูล
1 ครั้ง
    18 คุณ มนัสพงษ์ ผางมาลี
1 ครั้ง
    19 คุณ ละมุด คุณประเสริฐ
2 ครั้ง
    20 คุณ วงศ์จันทร์ นุตเวช
1 ครั้ง
    21 คุณ วัชราภรณ์ อินแดน
4 ครั้ง
    22 คุณ วัสนนันท์ เจริญเกษมวิทย์
2 ครั้ง
    23 คุณ วิภาดา หอมอ่อน
8 ครั้ง
    24 คุณ วิภาวี ศรัทธาสุข
2 ครั้ง
    25 คุณ ศิริพร ศรีชัยชนะ
3 ครั้ง
    26 คุณ ศิริวรรณ สีกา
4 ครั้ง
    27 คุณ สมฤทัย ขันทะศิลา
2 ครั้ง
    28 คุณ สาคร คำสนิท
1 ครั้ง
    29 คุณ สายสุณี แสนมั่ง
9 ครั้ง
    30 คุณ สาลินี มูลเขียน
3 ครั้ง
    31 คุณ สุภาวิดา ดีเก
3 ครั้ง
    32 คุณ สุรพงษ์ ธงเก้า
2 ครั้ง
    33 คุณ สุวิมล ศรีคำ
2 ครั้ง
    34 คุณ อภิราพร คำปล้อง
1 ครั้ง
    35 คุณ อภิสรา ทิเลา
1 ครั้ง
    36 คุณ อัจฉรารัตน์ มีหอม
2 ครั้ง
    37 คุณ อานนท์ มาคำ
5 ครั้ง
    38 คุณ เจริญ จันโส
3 ครั้ง
    39 คุณ เบญจวรรณ จันโส
3 ครั้ง
    40 คุณ เอกพันธ์ จันทร์อุ่น
2 ครั้ง
    41 คุณ เอื้อมพร พรมสุ้ม
1 ครั้ง
    42 คุณ แววธิดา นาสา
1 ครั้ง