รายชื่อผู้ที่คีย์ความเสี่ยงแล้วในช่วงวันที่ 2023-01-01  ถึง 2023-01-31
 
ความเสี่ยงด้านคลินิก
    1 คุณ กาญจนา ชูพิพัฒน์
3 ครั้ง
    2 คุณ กิตติมา วันหากิจ
3 ครั้ง
    3 คุณ กุสุมา บุญมาตา
1 ครั้ง
    4 คุณ ภานุมาศ เทียรฆนิธิกูล
1 ครั้ง
    5 คุณ มนัสพงษ์ ผางมาลี
2 ครั้ง
    6 คุณ ละมุด คุณประเสริฐ
1 ครั้ง
    7 คุณ วัชราภรณ์ อินแดน
3 ครั้ง
    8 คุณ อภิราพร คำปล้อง
1 ครั้ง
    9 คุณ อภิสรา ทิเลา
4 ครั้ง
ความเสี่ยงด้านทั่วไป
    1 คุณ กฤษยากร ยอดรัก
2 ครั้ง
    2 คุณ กัลยาณี วิทยา
3 ครั้ง
    3 คุณ กุสุมา บุญมาตา
1 ครั้ง
    4 คุณ จริยา ดวงตาน้อย
2 ครั้ง
    5 คุณ ชนายุส แก้วบุญมา
2 ครั้ง
    6 คุณ ผกามาศ กันมงคล
2 ครั้ง
    7 คุณ พิชานันท์ ทองออน
2 ครั้ง
    8 คุณ ละมุด คุณประเสริฐ
1 ครั้ง
    9 คุณ วราภรณ์ ปิ่นสิงห์โต
2 ครั้ง
    10 คุณ วัชราภรณ์ อินแดน
2 ครั้ง
    11 คุณ วิภาดา ลาบุ
3 ครั้ง
    12 คุณ ศิริพร ศรีชัยชนะ
3 ครั้ง
    13 คุณ ศิริวรรณ สีกา
4 ครั้ง
    14 คุณ สมฤทัย ขันทะศิลา
4 ครั้ง
    15 คุณ สายสุณี แสนมั่ง
5 ครั้ง
    16 คุณ สุภาวิดา ดีเก
4 ครั้ง
    17 คุณ สุรพงษ์ ธงเก้า
2 ครั้ง
    18 คุณ สุวิมล ศรีคำ
2 ครั้ง
    19 คุณ อภิราพร คำปล้อง
1 ครั้ง
    20 คุณ เจริญ จันโส
2 ครั้ง
    21 คุณ เบญจวรรณ จันโส
2 ครั้ง