รายชื่อผู้ที่คีย์ความเสี่ยงแล้วในช่วงวันที่ 2022-12-01  ถึง 2022-12-31
 
ความเสี่ยงด้านคลินิก
    1 คุณ กาญจนา ชูพิพัฒน์
3 ครั้ง
    2 คุณ พยอม มาคูณ
2 ครั้ง
    3 คุณ พรนิภา ฮาดฟอง
2 ครั้ง
    4 คุณ พิชญาภา กัญจนะ
1 ครั้ง
    5 คุณ ฟองแก้ว มากมี
1 ครั้ง
    6 คุณ ภานุมาศ เทียรฆนิธิกูล
2 ครั้ง
    7 คุณ ราชันย์ ตันสุวรรณ
3 ครั้ง
    8 คุณ วราภรณ์ ปิ่นสิงห์โต
5 ครั้ง
    9 คุณ วัชราภรณ์ อินแดน
1 ครั้ง
    10 คุณ สาวิตรี เรืองดี
1 ครั้ง
ความเสี่ยงด้านทั่วไป
    1 คุณ กัลยาณี วิทยา
2 ครั้ง
    2 คุณ จันทร์จิรา สุวรรณนวล
3 ครั้ง
    3 คุณ ชนายุส แก้วบุญมา
4 ครั้ง
    4 คุณ ชุติมน ดวงสุภา
1 ครั้ง
    5 คุณ ณัฐธัญ กรดแก้ว
1 ครั้ง
    6 คุณ บุษราคัม ลีกา
1 ครั้ง
    7 คุณ พิชานันท์ ทองออน
3 ครั้ง
    8 คุณ ราชันย์ ตันสุวรรณ
1 ครั้ง
    9 คุณ ละมุด คุณประเสริฐ
1 ครั้ง
    10 คุณ วราภรณ์ ปิ่นสิงห์โต
1 ครั้ง
    11 คุณ วัชราภรณ์ อินแดน
1 ครั้ง
    12 คุณ ศิริพร ศรีชัยชนะ
2 ครั้ง
    13 คุณ ศิริวรรณ สีกา
4 ครั้ง
    14 คุณ สมฤทัย ขันทะศิลา
2 ครั้ง
    15 คุณ สาวิตรี เรืองดี
2 ครั้ง