รายชื่อผู้ที่คีย์ความเสี่ยงแล้วในช่วงวันที่ 2022-11-01  ถึง 2022-11-30
 
ความเสี่ยงด้านคลินิก
    1 คุณ กรชนก ให้วัฒนานุกูล
2 ครั้ง
    2 คุณ กฤษยากร ยอดรัก
1 ครั้ง
    3 คุณ กัลยาณี วิทยา
2 ครั้ง
    4 คุณ กาญจนา ชูพิพัฒน์
2 ครั้ง
    5 คุณ จักรพันธ์ จันอุทัย
1 ครั้ง
    6 คุณ จุฬาวรรณ กาแก้ว
1 ครั้ง
    7 คุณ ชนายุส แก้วบุญมา
1 ครั้ง
    8 คุณ ฐานิการ สุวรรณ
2 ครั้ง
    9 คุณ ณัฐธัญ กรดแก้ว
1 ครั้ง
    10 คุณ นราธิป ศรีชัยชนะ
1 ครั้ง
    11 คุณ ปวิตรา มาลาม
4 ครั้ง
    12 คุณ พยอม มาคูณ
6 ครั้ง
    13 คุณ พรนิภา ฮาดฟอง
2 ครั้ง
    14 คุณ ฟองแก้ว มากมี
1 ครั้ง
    15 คุณ ภานุมาศ เทียรฆนิธิกูล
3 ครั้ง
    16 คุณ มนัสพงษ์ ผางมาลี
1 ครั้ง
    17 คุณ ราชันย์ ตันสุวรรณ
5 ครั้ง
    18 คุณ วงศ์จันทร์ นุตเวช
1 ครั้ง
    19 คุณ วราภรณ์ ปิ่นสิงห์โต
1 ครั้ง
    20 คุณ วัชราภรณ์ อินแดน
1 ครั้ง
    21 คุณ วิชาญ จันทสิงห์
1 ครั้ง
    22 คุณ ศิริพร ศรีชัยชนะ
1 ครั้ง
    23 คุณ สมฤทัย ขันทะศิลา
1 ครั้ง
    24 คุณ สาวิตรี เรืองดี
1 ครั้ง
    25 คุณ สุภาวิดา ดีเก
2 ครั้ง
    26 คุณ อภิราพร คำปล้อง
2 ครั้ง
    27 คุณ อภิสรา ทิเลา
3 ครั้ง
    28 คุณ อรพรรณ จันทร์คำ
3 ครั้ง
    29 คุณ เอกพันธ์ จันทร์อุ่น
1 ครั้ง
    30 คุณ แววธิดา นาสา
1 ครั้ง
ความเสี่ยงด้านทั่วไป
    1 คุณ กฤษยากร ยอดรัก
2 ครั้ง
    2 คุณ กัลยาณี วิทยา
1 ครั้ง
    3 คุณ กัลลิกา จันคำเรือง
1 ครั้ง
    4 คุณ กิตติมา วันหากิจ
1 ครั้ง
    5 คุณ จริยา ดวงตาน้อย
5 ครั้ง
    6 คุณ จักรพันธ์ จันอุทัย
1 ครั้ง
    7 คุณ จุฬาวรรณ กาแก้ว
1 ครั้ง
    8 คุณ ชนาภา ปานเกตุ
1 ครั้ง
    9 คุณ ชนายุส แก้วบุญมา
1 ครั้ง
    10 คุณ ชุติมน ดวงสุภา
1 ครั้ง
    11 คุณ ณัฐกร หงษ์ดำเนิน
2 ครั้ง
    12 คุณ ณัฐธัญ กรดแก้ว
1 ครั้ง
    13 คุณ ธนวัตน์ ศรีสงคราม
2 ครั้ง
    14 คุณ นราธิป ศรีชัยชนะ
1 ครั้ง
    15 คุณ นัฐกานต์ แก่งอินทร์
1 ครั้ง
    16 คุณ นันทรัตน์ คำนนท์
2 ครั้ง
    17 คุณ นิรันตรี บุญมี
1 ครั้ง
    18 คุณ บุญเตือน คุณประเสริฐ
1 ครั้ง
    19 คุณ บุษราคัม ลีกา
1 ครั้ง
    20 คุณ ประจักษ์ มากมี
1 ครั้ง
    21 คุณ ปุณยาพร ฝั้นเต็ม
1 ครั้ง
    22 คุณ ผกามาศ กันมงคล
4 ครั้ง
    23 คุณ พนิดา บัวคำ
2 ครั้ง
    24 คุณ พยอม มาคูณ
1 ครั้ง
    25 คุณ พรนิภา ฮาดฟอง
4 ครั้ง
    26 คุณ พิชญาภา กัญจนะ
1 ครั้ง
    27 คุณ พิชานันท์ ทองออน
2 ครั้ง
    28 คุณ ภานุมาศ เทียรฆนิธิกูล
1 ครั้ง
    29 คุณ มนัสพงษ์ ผางมาลี
1 ครั้ง
    30 คุณ มัลลิกา ธุระยศ
1 ครั้ง
    31 คุณ รณชัช คำสนิท
1 ครั้ง
    32 คุณ ละมุด คุณประเสริฐ
4 ครั้ง
    33 คุณ วงศ์จันทร์ นุตเวช
1 ครั้ง
    34 คุณ วรรณวิษา ปัญญามิ่ง
2 ครั้ง
    35 คุณ วัชราภรณ์ อินแดน
2 ครั้ง
    36 คุณ วัสนนันท์ เจริญเกษมวิทย์
2 ครั้ง
    37 คุณ วิชาญ จันทสิงห์
1 ครั้ง
    38 คุณ วิภาดา ลาบุ
6 ครั้ง
    39 คุณ วิภาวี ศรัทธาสุข
2 ครั้ง
    40 คุณ วิไล ชาแดง
2 ครั้ง
    41 คุณ ศิริพร แย้มมูล
2 ครั้ง
    42 คุณ ศิริวรรณ สีกา
4 ครั้ง
    43 คุณ สมฤทัย ขันทะศิลา
5 ครั้ง
    44 คุณ สาคร คำสนิท
3 ครั้ง
    45 คุณ สายสุณี แสนมั่ง
7 ครั้ง
    46 คุณ สาลินี มูลเขียน
1 ครั้ง
    47 คุณ สาวิตรี เรืองดี
4 ครั้ง
    48 คุณ สุชาดา ข้องแก้ว
2 ครั้ง
    49 คุณ สุภาวิดา ดีเก
7 ครั้ง
    50 คุณ สุรพงษ์ ธงเก้า
2 ครั้ง
    51 คุณ สุวิมล ศรีคำ
4 ครั้ง
    52 คุณ หนึ่งฤทัย สิงห์ทา
1 ครั้ง
    53 คุณ อัจฉรารัตน์ มีหอม
2 ครั้ง
    54 คุณ อานนท์ มาคำ
2 ครั้ง
    55 คุณ อาภัสรา มาอุ่น
1 ครั้ง
    56 คุณ อุรา เชียงพันธ์
1 ครั้ง
    57 คุณ เจริญ จันโส
3 ครั้ง
    58 คุณ เบญจวรรณ จันโส
4 ครั้ง
    59 คุณ เอกพันธ์ จันทร์อุ่น
6 ครั้ง
    60 คุณ เอื้อมพร พรมสุ้ม
2 ครั้ง
    61 คุณ แววธิดา นาสา
2 ครั้ง