รายชื่อผู้ที่คีย์ความเสี่ยงแล้วในช่วงวันที่ 2022-10-01  ถึง 2022-10-31
 
ความเสี่ยงด้านคลินิก
    1 คุณ กรชนก ให้วัฒนานุกูล
2 ครั้ง
    2 คุณ กัลยาณี วิทยา
3 ครั้ง
    3 คุณ กิติญาพร ฝั้นถา
2 ครั้ง
    4 คุณ ชนิดา จอมประเสริฐ
1 ครั้ง
    5 คุณ พยอม มาคูณ
4 ครั้ง
    6 คุณ ภานุมาศ เทียรฆนิธิกูล
1 ครั้ง
    7 คุณ มนัสพงษ์ ผางมาลี
4 ครั้ง
    8 คุณ วราภรณ์ ปิ่นสิงห์โต
1 ครั้ง
    9 คุณ วัชราภรณ์ อินแดน
1 ครั้ง
    10 คุณ วิชาญ จันทสิงห์
2 ครั้ง
    11 คุณ สาวิตรี เรืองดี
1 ครั้ง
    12 คุณ สุภาวิดา ดีเก
2 ครั้ง
    13 คุณ อภิสรา ทิเลา
4 ครั้ง
    14 คุณ อรพรรณ จันทร์คำ
2 ครั้ง
    15 คุณ แววธิดา นาสา
1 ครั้ง
ความเสี่ยงด้านทั่วไป
    1 คุณ กฤษยากร ยอดรัก
1 ครั้ง
    2 คุณ กัลยาณี วิทยา
4 ครั้ง
    3 คุณ กิติญาพร ฝั้นถา
8 ครั้ง
    4 คุณ จริยา ดวงตาน้อย
4 ครั้ง
    5 คุณ ชนิดา จอมประเสริฐ
1 ครั้ง
    6 คุณ ชุติมน ดวงสุภา
3 ครั้ง
    7 คุณ ฐานิการ สุวรรณ
2 ครั้ง
    8 คุณ ณัฐธัญ กรดแก้ว
1 ครั้ง
    9 คุณ ธนวัตน์ ศรีสงคราม
1 ครั้ง
    10 คุณ นันทรัตน์ คำนนท์
2 ครั้ง
    11 คุณ ประจักษ์ มากมี
3 ครั้ง
    12 คุณ พรนิภา ฮาดฟอง
2 ครั้ง
    13 คุณ พลนิพัฒน์ ศรีสงคราม
1 ครั้ง
    14 คุณ พิชญาภา กัญจนะ
1 ครั้ง
    15 คุณ พิชานันท์ ทองออน
2 ครั้ง
    16 คุณ ภานุมาศ เทียรฆนิธิกูล
1 ครั้ง
    17 คุณ รณชัช คำสนิท
1 ครั้ง
    18 คุณ ละมุด คุณประเสริฐ
3 ครั้ง
    19 คุณ วงศ์จันทร์ นุตเวช
1 ครั้ง
    20 คุณ วราภรณ์ ปิ่นสิงห์โต
3 ครั้ง
    21 คุณ วัชราภรณ์ อินแดน
4 ครั้ง
    22 คุณ วัสนนันท์ เจริญเกษมวิทย์
4 ครั้ง
    23 คุณ วิภาดา ลาบุ
3 ครั้ง
    24 คุณ วิไล ชาแดง
3 ครั้ง
    25 คุณ ศิริพร ศรีชัยชนะ
2 ครั้ง
    26 คุณ ศิริพร แย้มมูล
2 ครั้ง
    27 คุณ ศิริวรรณ สีกา
3 ครั้ง
    28 คุณ สมฤทัย ขันทะศิลา
3 ครั้ง
    29 คุณ สาคร คำสนิท
3 ครั้ง
    30 คุณ สายสุณี แสนมั่ง
2 ครั้ง
    31 คุณ สาวิตรี เรืองดี
2 ครั้ง
    32 คุณ สุภาวิดา ดีเก
2 ครั้ง
    33 คุณ สุรพงษ์ ธงเก้า
3 ครั้ง
    34 คุณ หนึ่งฤทัย สิงห์ทา
1 ครั้ง
    35 คุณ อภิสรา ทิเลา
4 ครั้ง
    36 คุณ อัจฉรารัตน์ มีหอม
2 ครั้ง
    37 คุณ อานนท์ มาคำ
3 ครั้ง
    38 คุณ เจริญ จันโส
2 ครั้ง
    39 คุณ เบญจวรรณ จันโส
4 ครั้ง
    40 คุณ เอกพันธ์ จันทร์อุ่น
8 ครั้ง