กรอกน้ำหนัก กิโลกรัม กรอกส่วนสูง  เซนติเมตร กรอกอายุ ปี  เลือกเพศ ชาย หญิง

  BMR ของคุณผู้หญิง คือ   กิโลแคลอรี