วันที่แจ้ง :19/07/2567
      เรื่อง : ร้องเรียน    ชมเชย    ข้อเสนอแนะ/ข้อคิดเห็น

      แจ้งเหตุการณ์ :
      
      ลงชื่อ-สกุล ผู้ร้องเรียน/ผู้ให้ข้อเสนอแนะ:  เบอร์ติดต่อกลับของผู้แจ้ง: 

      

      ท่านสามารถติดต่อ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบ้านโคก นายแพทย์วิชาญ จันทสิงห์ เบอร์โทรศัพท์ 055486126-7 ต่อ 104
      หัวหน้ากลุ่มการพยาบาล คุณละออ วิรัตน์ชยางกูร เบอร์โทรศัพท์ 055486126-7 ต่อ 109 โทรศัพท์มือถือ 0897053974